Komunikat organizacyjny z dnia 13.03.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi i działając w uzgodnieniu z Działem Laboratoryjnym WSSE w Krakowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku wstrzyma przyjmowanie do badań próbek kału w dniu 23 marca 2018 r. Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi w dniu 3 kwietnia 2018 r.

Zaszczep swoje dziecko przeciwko pneumokokom – akcja szczepienia!

Minister Zdrowia oraz działający pod jego auspicjami Główny Inspektor Sanitarny zainicjowali akcję szczepień przeciw pneumokokom dzieci do 5 r. życia pn.: "Wiosna bez pneumokoków". Adresatami akcji są dzieci z powyższej grupy wiekowej, które nie podlegają  obowiązkowi  szczepień  oraz  nie  były  zaszczepione.  Akcja  szczepień  zostanie przeprowadzona  z użyciem  szczepionki  PCV 10  Synflorix. Szczegóły przedsięwzięcia zostały szeroko opisane na stronie Ministerstwa Zdrowia, pod adresem:http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/zaszczep-swoje-dziecko-przeciwko-pneumokokom-bezplatnie/ oraz w udostępnionych Państwu poniżej komunikatach – Komunikat I (dla Rodziców i Opiekunów) i Komunikat II (dla Świadczeniodawców)

Pliki do pobrania
Download this file (Komunikat I.pdf)Komunikat I.pdf
Download this file (Komunikat II.pdf)Komunikat II.pdf

Znakowanie nieopakowanych środków spożywczych

Wymagania dotyczące podawania informacji w odniesieniu do nieopakowanych środków spożywczych określa art. 44 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...). Zgodnie z tym przepisem w przypadku oferowania środków spożywczych do sprzedaży konsumentom finalnym lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta lub ich pakowania do bezpośredniej sprzedaży, obowiązkowe jest przekazanie informacji na temat składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, które zostały użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal są obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie.

Ponadto do żywności bez opakowań mają zastosowanie przepisy krajowe - 19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, które zostało wydane na podstawie art. 44 ust. 2 rozporządzenia nr 1169/2011. Zgodnie z tym rozporządzeniem w przypadku żywności nieopakowanej należy podać:

1) nazwę środka spożywczego wskazaną w sposób określony w art. 17 rozporządzenia nr 1169/2011;

2) nazwę albo imię i nazwisko producenta;

3) wykaz składników zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia;

4) klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;

5) w przypadku produktów rybołówstwa w rozumieniu pkt 3.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego mrożonych glazurowanych dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;

6) w przypadku pieczywa dodatkowo:

a) masę jednostkową,

b) informację „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego" - gdy został zastosowany taki proces technologiczny.

Informacje te podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu. Wspomniany „inny sposób” może być dostosowany do specyfiki działalności obiektu i potrzeb jego klientów.

Na liście informacji obowiązkowych, które należy podać dla żywności nieopakowanej nie ma natomiast informacji o wartości odżywczej. Niemniej jednak w tym przypadku informacja o wartości odżywczej może być podawana na zasadzie dobrowolności. Zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 5 rozporządzenia nr 1169/2011, treść takiej informacji może ograniczać się jedynie do:

a) wartości energetycznej; lub

b) wartości energetycznej oraz ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, cukrów oraz soli

Warunki świadczenia usług w solariach – przepisy obowiązujące od 16 lutego 2018 r.

W dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której celem jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111, link do aktu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2111/1). Ustawa wprowadza:

- całkowity zakaz udostępniania solarium małoletnim (osobom, które nie ukończyły 18. roku życia);

- całkowity zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności: w telewizji, radiu, prasie, na plakatach, ulotkach oraz w środkach usług informatycznych;

- obowiązek umieszczania w miejscu udostępniania solarium czytelnej i widocznej informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia,

- nakaz umieszczenia w miejscu prowadzonej czytelnej i widocznej informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium

Wielkość, wzór oraz sposób umieszczenia informacji o zakazie udostępniania solarium osobom małoletnim określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018 r. poz. 275, link do aktu:http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/275/1).

[Źródło informacji: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie; www: https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/600-solaria].

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 14 lutego 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego PORĄBKA IWKOWSKA w Porąbce Iwkowskiej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w dniu 12.02.2018  r. w punkcie czerpalnym w miejscowości Porąbka Iwkowska, zlokalizowanym w prywatnym domu i zasilanym z wodociągu PORĄBKA IWKOWSKA, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów mikrobiologicznych nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu publiczny z wodociągu PORĄBKA IWKOWSKA.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku