Komunikaty

Wyniki Konkursu plastycznego „Trzymaj Formę!”

Wyniki Konkursu plastycznego „Trzymaj Formę!”

Hasło konkursu: „Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo!”

Dnia 11 grudnia 2017 r. rozstrzygnięty został Konkurs plastyczny pod hasłem „Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo!”. Spośród 52 zgłoszonych prac wyłoniono 5 laureatów:

I miejsce - Laura Motak - Publiczne Szkoła Podstawowa w Iwkowej       

II miejsce - Sandra Janicka - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku

                  - Aleksandra Strzesak - Publiczna Szkoła Podstawowa w Biesiadkach

III miejsce - Karolina Machowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku

                   - Julia Nosal - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczurowej

Wyróżnione prace:

Wiktoria Kica - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku

Maciej Mączka - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczurowej

Bartek Batko - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze

Dominika Cholewa - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach

Gabriela Kwaśna - Publiczne Szkoła Podstawowa w Iwkowej

Laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skład jury:

  • Dorota Żak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku
  • Małgorzata Pikulska-Babraj – plastyk – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzesku
  • Agnieszka Świątkowska – Młodszy asystent – koordynator Konkursu – OZiPZ PSSE w Brzesku

Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów, będzie miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Brzesku w sali obrad w Brzesku dnia 15 grudnia 2017 r. o godzinie 09.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami.

Poniżej prezentujemy zwycięską pracę

I miejsce Laura Motak - Publiczne Szkoła Podstawowa w Iwkowej

 

Komunikat organizacyjny z dnia 8.12.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w miesiącu grudniu br. i miesiącu styczniu 2018 r., odpowiednio w dniach:

a) 19-20.12.2017 r. i 27.12.2017 r.,

b) 2.01.2018 r.

nastąpi wstrzymanie przyjęć materiału do badań laboratoryjnych. Wznowienie przyjęć materiału do badań przewiduje się od dnia 3.01.2018 r.

Zawieszenie przyjęć materiału badawczego wynika z konieczności zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi i odbywa się w uzgodnieniu z Działem Laboratoryjnym WSSE w Krakowie.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 27 listopada 2017 r., w sprawie przydatności do spożycia wody w budynku zajmowanym przez Dom Dziecka w Jasieniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracowników brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punktach czerpalnych zasilanych z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice, zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej położonych w Brzesku oraz w punkcie czerpalnym w miejscowości Jasień, usytuowanym w Domu Dziecka w Jasieniu, stwierdzono, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, w tym też wcześniej kwestionowanego – Bakterii grupy coli nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody w budynku zajmowanym przez Dom Dziecka w Jasieniu.

Wyżej opisany stan rzeczy potwierdzono w decyzji nr 58/17, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w dniu 24 listopada br. (znak: NHK-MT-431-190/17).

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 22 listopada 2017 r., w sprawie braku przydatności do spożycia wody w budynku zajmowanym przez Dom Dziecka w Jasieniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracowników brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punkcie czerpalnym w miejscowości Jasień, zlokalizowanym w Domu Dziecka w Jasieniu i zasilanym z wodociągu gminnego publicznego Łukanowice-Brzesko, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie Bakterii grupy coli – stan stwierdzony: 8 jtk*/100 ml przy normie wynoszącej 0 jtk/100 ml. Powyższa sytuacja wymusiła konieczność wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania przez mieszkańców Domu Dziecka w Jasieniu z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej - decyzja obowiązująca od dnia 22 listopada 2017 r., jak też podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Brzesku Sp. z o.o. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku nakazał operatorowi wodociągu zapewnienie mieszkańcom wskazanej wyżej placówki opiekuńczo-wychowawczej wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Polecenie o jakim mowa wyżej zostało wykonane przez podmiot zobowiązany.

Unieruchomienie wodociągu w zakresie ograniczającym się wyłącznie do przywołanej wyżej placówki znajduje uzasadnianie w pozytywnych wynikach badania mikrobiologicznego wody, uzyskanych w przebiegu analizy próbek wody pobranej tego samego dnia z przedmiotowego wodociągu, w punktach monitoringowych rozlokowanych w Brzesku. Informacja dotycząca jakości wody w Domy Dziecka w Jasieniu obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Ograniczenia w dostępności solarium dla małoletnich – za trzy miesiące solaria dostępne wyłącznie dla osób, które ukończyły 18-ty rok życia

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada br., w poz. 2111 opublikowana została ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. W przekrojowym wymiarze przedmiotowy akt prawny określa zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium oraz szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium. Działania organów administracji rządowej i samorządowej, obejmą w szczególności:

1)  upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

2)  minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium;

3)  leczenie osób uzależnionych od solarium;

4)  profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.

Kluczową zamianą jaką wprowadza ustawa będzie zakaz udostępniania solarium małoletnim oraz zakaz reklamy i promocji usług o jakich mowa wyżej. Podmiot  świadczący  usługi  w zakresie  udostępniania  solarium  obowiązany został na podstawie uchwalonych przepisów do informowania klientów o  zakazie  udostępniania  solarium  osobom,  które  nie  ukończyły  osiemnastego  roku  życia oraz o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonywać będą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy w zakresie posiadanych kompetencji określonych w ustawach regulujących ich funkcjonowanie oraz na zasadach wskazanych w tych ustawach.

Pełną treść ustawy znajdą Państwo w załączeniu.

Pliki do pobrania
Download this file (Solarium.pdf)Solarium.pdf

Informacja o znaczącej liczbie zachorowań na legionelozę wśród turystów z Unii Europejskiej, powracających z Palma Nowa w Hiszpanii

W ślad za Narodowym Instytutem  Zdrowia  Publicznego  –  Państwowym  Zakładem  Higieny  (NIZP-PZH),  informujemy o wzroście  liczby  przypadków  legionelozy  wśród  turystów  z  Unii  Europejskiej,  powracających z Palma Nova w Hiszpanii. W związku z powyższa sytuacją Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przygotowało ocenę  ryzyka, odnoszącą się do  obecnego  ogniska  zachorowań  na  legionelozę, z której najistotniejsze informacje, wnioski i rekomendacje przekazujemy poniżej.

W okresie od 11 września do 7 października 2017 r. odnotowano 18 przypadków legionelozy, w tym jeden śmiertelny, dotyczący obywateli pochodzących odpowiednio z: 14 z Wielkiej Brytanii, 2 z Francji, 1 z Danii, 1 z Republiki Czeskiej. Dodatkowo odnotowano 1 przypadek legionelozy z Hiszpanii (pracownik hotelu w Palma Nova). 17 przypadków jest potwierdzonych. Wszystkie przypadki są powiązane z zakwaterowaniem w hotelach w Palma Nova. W związku z obecnym ogniskiem zachorowań zaleca się następujące działania kontrolne:

- informowanie turystów (zwłaszcza tych powyżej 50 r.ż., palących oraz z obniżoną odpornością) o konieczności zgłoszenia się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów choroby układu oddechowego w ciągu dwóch tygodni od powrotu z Palma Nova,

- poinformowanie o ryzyku rozwoju legionelozy u osób przebywających w Palma Nova od 10 października lub później. W razie wystąpienia objawów zapalenia płuc takie osoby powinny zasięgnąć porady lekarskiej,

- przypomnienie lekarzom o możliwości wystąpienia legionelozy u pacjentów, którzy wykazują objawy zapalenia płuc oraz podróżowali do danego obszaru w przeciągu dwóch tygodni przed wystąpieniem objawów,

- wspieranie bieżących dochodzeń: państwa członkowskie powinny zgłaszać wszystkie przypadki legionelozy związanej z podróżą do Palma Nova do systemu ELDSNet.

Z powodu długiego okresu inkubacji oraz braku identyfikacji źródła zakażenia możliwe są kolejne przypadki choroby. Bakterie Legionella natomiast nie przenoszą się z człowieka na człowieka co oznacza, że zagrożenie dla populacji UE jest ograniczone do osób zamieszkujących lub odwiedzających dotknięty obszar.

Legioneloza jest chorobą układu oddechowego, wywoływaną przez bakterie Legionella, które mogą przeżyć w wodzie o bardzo różnej temperaturze (od 20OC – 50OC). Rezerwuarem bakterii są zbiorniki wodne (naturalne i sztuczne), zawierające osad denny lub muł, a także wilgotna ziemia. Bakterie Legionella występują m.in. w sieciach kanalizacyjnych, urządzeniach kąpielowych, prysznicach, myjniach, klimatyzatorach. Najczęstszą drogą zakażenia jest wdychanie skażonego aerozolu. Do zakażenia może dochodzić również m.in. przez zachłyśnięcie się skażoną wodą. Do tej pory nie stwierdzono przenoszenia bakteria Legionella z człowieka na człowieka. Okres inkubacji trwa od 2 do 10 dni. Po tym okresie pojawiają się objawy, tj. bóle mięśni, ból głowy, gorączka i objawy zapalenia płuc (w tym m.in. suchy kaszel, zaburzenia oddychania). Objawom tym mogą towarzyszyć zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty, biegunka, a także zaburzenia świadomości. Poza postacią płucną wyróżnia się również postaci pozapłucne: łagodną i ciężką. W postaci łagodnej (zwanej gorączką Pontiac) dochodzi do nagłego wzrostu temperatury ciała, bólu głowy, mięśni, dreszczy i objawów zakażenia górnych dróg oddechowych. Postaci ciężkiej towarzyszy zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego lub pojawia się sepsa. W większości przypadków legionelozy jest wyleczalna przy użyciu antybiotyków. Do zgonów najczęściej dochodzi u osób starszych i u osób z obniżoną odpornością. Działania profilaktyczne obejmują m.in. regularne czyszczenie zbiorników wodnych i okresowe badanie wody m.in. w sieci wodociągowej i urządzeniach klimatyzacyjnych, leczniczych i sanitarnych.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A)

WZW A - co to jest? Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus), który jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, tj. temperaturę, substancje chemiczne. Ludzie są jedynym rezerwuarem wirusa wywołującego WZW A, który przenoszony jest głównie drogą pokarmową. Do zakażenia może dojść przez:

-        kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nie umyte po wyjściu z toalety ręce),

-        najczęściej poprzez spożycie skażonego pożywienia (np. nie umytych owoców) i skażonej wody.

Więcej informacji o chorobie znajduje się pod adresem: http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/510-wzw-a-co-to-jest..

Komunikat organizacyjny z dnia 20.10.2017 r. ws. czasowej przerwy w przyjmowaniu materiału do badań laboratoryjnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w związku z dniem wolnym, jakim będzie środa 1 listopada 2017 r., w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w okresie od dnia 30 października br. do 1 listopada 2017 r. wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału. Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 6 listopada 2017 r.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku