Komunikaty

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej akcji szczepienia lisów wolnożyjących przeciw wściekliźnie

W ślad za komunikatem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, iż w okresie od 2 do 12 listopada 2017  r.  zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjącychprzeciw wściekliźnie. Szczegółowe informacje na temat powyższego przedsięwzięcia znajdą Państwo w załączonych dokumentach.

Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym opis kryteriów kompetencyjnych jakie musi spełnić kandydat na wskazane wyżej stanowisko, znajdą Państwo w załączonym dokumencie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) brzeskiej Stacji.

Pliki do pobrania
Download this file (Konkurs.pdf)Konkurs.pdf

Portal „Szczepienia.info” – wszystko o szczepieniach

Uprzejmie informujemy, iż stronie brzeskiej Stacji został zamieszczony baner informacyjny o nazwie „szczepienia.info”, który kieruje wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką szczepień na stronę portalu „Szczepienia.info” (http://szczepienia.pzh.gov.pl), prowadzonego przez  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.  Jak informuje Kierownictwo Instytutu, udostępniona Państwu strona działa w nowej, odświeżonej i uaktualnionej odsłonie. Przekazywane przez portal informacje na temat szczepionek i szczepień mają bezstronny, obiektywny charakter, a gwarancją dla powyższego jest ich przygotowywanie przez ekspertów NIZP-PZH oraz współpracujących lekarzy wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe.

Serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania portalu, który należy do sieci Vaccine Safety Net (VSN) i posiada akredytację Światowej Organizacji Zdrowie (WHO) jako platforma wiedzy na temat szczepień, dedykowana dla rodzicom i osobom zainteresowanym tą tematyką.

Deratyzacja na terenie Gminy Brzesko

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku został zamieszony komunikat Burmistrza Brzeska, zawiadamiający o obowiązkowej akcji deratyzacyjnej (odszczurzaniu), której termin przeprowadzenia ustalono na okres pomiędzy 18 września, a 8 października 2017 roku. Szczegółowe informacje o powyższym znajdują się pod adresem: http://www.brzesko.pl/?p=51464.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 25 sierpnia 2017 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Gnojnik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Gnojnik, pobranej w dniu 24 sierpnia br. w dwóch punktach czerpalnych, z których jeden był zlokalizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Biesiadkach, a drugi na wodociągu (hydrant), stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów mikrobiologicznych, tj. Bakterii grupy coli i Escherichia coli nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu publiczny Gminy Gnojnik.

Wyżej opisany stan rzeczy potwierdzono w decyzji nr 41/17, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w dniu 25 sierpnia br. (znak: NHK-MT-431-151/17).

Bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z fontann ulicznych - stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Poniżej prezentujemy stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, podnoszące kwestię bezpiecznego korzystania z fontann.

Stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 

– Państwowego Zakładu Higieny dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci oraz osób korzystających z fontann ulicznych 

(w aspekcie występowania potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych  w wodzie pozostającej w obiegu takich obiektów)

1. Fontanny i podobne urządzenia, instalowane poza budynkami (parki, ulice) mogą czasami stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w ich sąsiedztwie lub korzystających z nich. Dzieje się tak jednak przede wszystkim w przypadku ich niewłaściwego zaprojektowania i utrzymywania, a także niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z nich, w tym np. picia wody lub kąpieli czy wręcz pływania w otwartym zbiorniku fontanny.

2. Zagrożenia dla zdrowia mogą wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny/zbiornika, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie i zakażeniem droga doustną poprzez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych  z powłok ciał poprzez ręce lub trzymane w nich przedmioty w jamie ustnej. Ryzyko to jest mniejsze gdy woda w fontannie jest dezynfekowana, gdy nie podlega recyrkulacji oraz gdy odpływ wody ze zbiornika następuje w krótkim czasie, maksymalnie kilku godzin. W przypadku gdy zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik (co nie powinno mieć miejsca) do wody mogą przenikać bakterie i grzyby będące składnikami mikroflory powłok ciała w tym S. aureus i dermatofity.

3. Woda w fontannach charakteryzuje się niską barwą i mętnością, w związku  z czym mylnie i bezzasadnie uważana jest potocznie za wodę czystą, o jakości bezpiecznej dla zdrowia, podczas gdy w rzeczywistości nie jest ona intencjonalnie przeznaczona do spożycia ani do kąpieli. Wykorzystywanie fontann z otwartymi zbiornikami jako basenów czy brodzików nie powinno mieć miejsca, ponieważ woda w tego typu urządzeniach nie jest uzdatniania  i dezynfekowania analogicznie jak w przypadku pływalni, a jakość jej nie podlega systematycznej kontroli.

4. Na czystość mikrobiologiczną wody będącej w obiegu tych obiektów wpływają między innymi: jakość materiałów instalacyjnych, ich podatność na tworzenie biofilmu, obecność osadów, korozja, temperatura wody. Istotną rolę w zanieczyszczaniu wody w fontannach odgrywają również źródła zewnętrzne takie jak: zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od zwierząt (ptaki, psy, koty itp.) oraz ludzie.

5. Innego typu zagrożenia mogą wiązać się z fontannami, których element jest ogólnodostępny   otwarty zbiornik wody, do którego powraca  woda  z wyrzucanego pod ciśnieniem strumienia. Pozostając w otwartym zbiorniku, może ona podlegać skażeniu fekalnemu mikroorganizmami obecnymi  w odchodach zwierzęcych miedzy innymi: E. coli, enterokoki jak również  w wodzie mogą być obecne wirusy (enterowirusy, norowirus) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporidium). W przypadku fontanny z systemem recyrkulacji wody nie poddawanej jednocześnie uzdatnieniu ani dezynfekcji mogą one być obecne również w strumieniach wody z fontanny.

6. Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, która w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę (przebiegającą jako zapalenie płuc lub gorączkę Pontiac). Zakażenie następuję drogą wziewną, zagrożenie stwarza więc samo przebywanie w pobliżu źródła aerozolu. Skażenie aerozolu wodnego jest wynikiem kolonizacji przez bakterie Legionella instalacji wodnej w fontanny, czemu sprzyja temperatura wody wynosząca 25-45 °C, nie stosowanie dezynfekcji wody, brak kontroli narastania biofilmu na wewnętrznej powierzchni instalacji. Czynnikiem sprzyjającym zakażeniu jest aerozol wodny o średnicy kropel 2,0µm- 5.0 µm, które łatwiej osiągają dystalne odcinki dolnych dróg oddechowych. Ryzyko zakażenia skutecznie minimalizuje okresowa kontrola stanu instalacji wodnej, połączona z usuwaniem ewentualnego biofilmu, utrzymywanie wody na poziomie poniżej 20°C, dezynfekcja wody (związki chloru, promieniowanie UV) właściwe zaprojektowanie fontanny powinno zapewnić także laminarny (nie turbulentny) wypływ wody.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 24 sierpnia 2017 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Gnojnik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez przedstawiciela brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punkcie czerpalnym, zlokalizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w Biesiadkach i zasilanym z wodociągu publicznego Gminy Gnojnik, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie Bakterii grupy coli. Powyższa sytuacja wymusiła konieczność wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej na potrzeby konsumpcyjne (picia wody) i przygotowania żywności - decyzja obowiązująca od dnia 24 sierpnia 2017 r., jak też podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Gminę Gnojnik. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Decyzje o braku przydatności wody do spożycia i o nakazie podjęcia działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszczono w załączeniu.

Pliki do pobrania
Download this file (Decyzja - wodociag Gnojnik.pdf)Decyzja - wodociag Gnojnik.pdf

Komunikat nr 3 z dnia 18.08.2017 r. ws. bieżącej jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli o nazwie „Chorwacja” w Jurkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261), art. 34d ust. 5  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1602), jak też po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z badań nr S370M/LBW/317/LAB/2017z  dnia 11 sierpnia 2017 r., wydanym przez Laboratorium Badania Wody Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku, na podstawie dokonanej analizy jakości wody pobranej w dniu 9.08.br. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli o nazwie „Chorwacja”, zlokalizowanego w miejscowości Jurków, powiadamia, że woda w ww. miejscu rekreacji wodnej - miejsce wykorzystywane do kąpieli o nazwie „Chorwacja” w Jurkowie jest przydatna do kąpieli.

Czasowa przerwa w przyjmowaniu materiału do badań laboratoryjnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w związku z dodatkowym dniem wolnym, przypadającym na 14 sierpnia 2017 r., w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w dniu 14 sierpnia 2017 r. wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału. Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 16 sierpnia 2017 r.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku