Komunikaty

Europejski Tydzień Szczepień – 23-29 kwietnia 2018 r.

Przywołując deklaracje zawarte w materiałach informacyjnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), należy wskazać, że celem Europejskiego Tygodnia Szczepień (ang. European Immunization Week, EIW) w 2018 roku  jest  utrzymanie  tempa  zmian,  które  prowadzą  do  uwolnienia  europejski ego  regionu WHO  od  chorób,  którym  można  zapobiegać  poprzez  szczepienia. Można  to  osiągnąć  na drodze rosnącej świadomości na temat znaczenia szczepień rozumianej jako prawo jednostki oraz wspólnej odpowiedzialności.

Wraz z innymi, regionalnymi inicjatywami oraz Światowym Tygodniem na Rzecz Szczepień w regionie  europejskim,  wydarzenie  EIW  2018  jest  szansą  na  zaznaczenie  roli  szczepienia  w ochronie  jednostki  i  społeczności,  co  jest  jednocześnie  istotne  dla  osiągnięcia  światowych celów zrównoważonego rozwoju.

Działania i materiały związane z Europejskim Tygodniem na Rzecz Szczepień 2018 mają na celu:

- poprawę świadomości dotyczącej zasady działania szczepionek oraz znaczenia odporności zbiorowiskowej, która zapewnia ochronę zarówno osób zaszczepionych, jak i osób, które nie mogą być zaszczepione ze względu na przeciwwskazania;

- przypomnienie nastolatkom, rodzicom i osobom związanym ze służbą zdrowia, aby decyzje dotyczące szczepień podejmowali w sposób świadomy, oparty na faktach, a także przekazywali dalej jedynie informacje o szczepieniach oparte na dowodach naukowych;

- uświadomienie rodzicom znaczenia regularnych szczepień ochronnych członków swojej rodziny, które służą nie tylko ochronie ich zdrowia, ale także innych;

- zachęcenie osób nadzorujących oraz pracowników służby zdrowia do szerzenia  świadomości dotyczącej szczepień, by pomóc w stworzeniu jak najszerszego środowiska poparcia dla szczepień.

Więcej informacji, adresowanych szczególnie do Rodziców i Świadczeniodawców, znajdą Państwo w załączonych dokumentach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 23 kwietnia 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego URBAN w Iwkowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w dniu 17 kwietnia 2018 r. z wodociągu publicznego URBAN w Iwkowej w dwóch punktach kontrolnych, odpowiednio zlokalizowanym w Przedszkolu w Iwkowej oraz umiejscowionym w Urzędzie Gminy Iwkowa, stwierdzono, że jakość wody w zakresie badanych parametrów, objętych monitoringiem grupy A, w tym też wcześniej kwestionowanej mętności i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu publiczny URBAN w Iwkowej

Komunikat organizacyjny z dnia 17.04.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, mając na uwadze zbliżające się, wolne od pracy dni w pierwszym tygodniu miesiąca maja, jak też uwzględniając potrzebę zachowania właściwego postępowania analitycznego, zgodnego z procedurami badawczymi stosowanymi przez Dział Laboratoryjny WSSE w Krakowie, uprzejmie informuje, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku wstrzyma przyjmowanie materiału do badań laboratoryjnych w okresie od 30.04.2018 r. do 2.05.2018 r. Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi w dniu 7 maja 2018 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 16 kwietnia 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego URBAN w Iwkowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracownika brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punkcie czerpalnym w miejscowości Iwkowa, zlokalizowanym w Urzędzie Gminy w Iwkowej i zasilanym z wodociągu publicznego URBAN, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych i organoleptycznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – stan stwierdzony: >300 [jtk] przy zalecanych normach, określonych odpowiednio jako: 100 [jtk/1 ml] – woda wprowadzana do sieci wodociągowej oraz 200 [jtk/1 ml] – woda w kranie konsumenta w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). Ponadto stwierdzono, że poddana ocenie woda wykazuje ponadnormatywną mętność – 6 NTU, dla kryterium odniesienia ustalonego w przywołanym wyżej rozporządzeniu na poziomie 1 NTU.  Powyższy stan rzeczy skutkował wydaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku decyzji o warunkowym dopuszczeniu do korzystania z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej na potrzeby konsumpcyjne - decyzja obowiązująca od dnia 16 kwietnia 2018 r., jak też podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Spółkę Wodną URBAN z siedzibą w Iwkowej. Uzasadnieniem dla zajętego jak wyżej stanowiska jest dokonana przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej ocena ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody w związku z rodzajem stwierdzonych zanieczyszczeń oraz przesłanki o jakich mowa w §21 ust. 4 w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanych wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego i zanieczyszczenia o charakterze organoleptycznym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do potrzeb konsumpcyjnych wody pochodzącej z wodociągu URBAN wyłącznie po jej wcześniejszym zagotowaniu lub korzystania z wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Oceny obszarowe wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2017 rok – wszystkie Gminy powiatu brzeskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku udostępnia w załączeniu oceny obszarowe wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, opracowane dla Gmin powiatu brzeskiego za 2017 rok. Powyższe publikacje zostały przygotowane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Badanie wody na obecność bakterii Legionella sp.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku przypomina zobowiązanym podmiotom, że na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), zostali oni zobligowani do wykonywania badań wody na obecność bakterii Legionella sp. Zobowiązanymi do przeprowadzenia badań o jakich mowa wyżej są kierujący, zarządzający lub administrujący obiektami z następującej grupy:

- przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

- budynki zamieszkania zbiorowego;

- budynki użyteczności publicznej, przy użytkowaniu których wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny. W tej grupie obiektów jako najbardziej charakterystyczne wskazać należy placówki edukacyjne.

Badanie wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella sp. jest jednym z szerokiej grupy badań wody, których wykonanie ma na celu potwierdzenie jej właściwej jakości. Legionella jest oznaczana w ciepłej wodzie użytkowej, dystrybuowanej wewnętrzną instalacją wodociągową w obiekcie. Podstawowym celem badania jest wczesne wykrycie obecności bakterii w instalacji wodociągowej, a sytuacji jej stwierdzenia -  przedsięwzięcia działań zapobiegających skutkom zdrowotny jakie może spowodować, w tym wywołaniu Legionelozy (choroby legionistów). Z informacjami dotyczącymi chorobotwórczość bakterii Legionella sp. można zapoznać się na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego, opublikowanych pod następującym adresem: https://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/265-legioneloza-choroba-legionistow.   

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia 2018 r.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Światowego Dnia Zdrowia jest powszechna opieka zdrowotna, dostępna wszędzie i dla każdego. Idea o jakowej mowa wyżej realizowana jest pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. W jubileuszowym, 70-tym roku swojej działalności, Światowa Organizacja Zdrowia wzywa światowych przywódców do spełnienia obietnicy, którą złożyli podpisując Cele Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r. i zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich. Oznacza to zapewnienie każdemu dostępu do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie niezależnie od miejsca i statusu materialnego. W związku z powyższym Światowa Organizacja Zdrowia wspiera kraje w ich wysiłkach ku stworzeniu powszechnej opieki zdrowotnej (ang. Universal Health Coverage, UHC). Więcej informacji o tegorocznych obchodach Światowego Dnia Zdrowia znajdą Państwo na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, pod adresem: https://wsse.krakow.pl/page/swiatowy-dzien-zdrowia-2018/.

Komunikat ws. akcji szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących

W załączeniu udostępniamy komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii, informujący o zaplanowanej w dniach od 8 do 15 kwietnia br. akcji szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących wraz ze wskazówkami dla mieszkańców terenów objętych ww. akcja profilaktyczną. Działanie o jakim mowa wyżej obejmie obszar całego województwa małopolskiego.

Pliki do pobrania
Download this file (Komunikat.pdf)Komunikat.pdf
Download this file (Wskazowki.pdf)Wskazowki.pdf