Komunikaty

Komunikat organizacyjny – 16 czerwca br. dniem wolnym od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku

W ślad za zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r.w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej, uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie wolnymi od pracy, również w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku, będą następujące dni:

- 16 czerwca 2017 roku (piątek), którego odpracowanie przewidziane jest na dzień 24 czerwca 2017 roku (sobota),

- 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek), którego odpracowanie przewidziane jest na dzień 9 września 2017 roku (sobota).

W dniach wyznaczonych do odpracowania, Stacja jest otwarta dla zainteresowanych od godziny 7:00 do godziny 15:00.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 9 czerwca 2017 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Iwkowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracowników brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punkcie czerpalnym w miejscowości Porąbka Iwkowska, zlokalizowanym w przedszkolu i zasilanym z wodociągu gminnego w Iwkowej, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów, oznaczonej parametrem o nazwie: Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC po 72h – stan stwierdzony: 153 jtk/1 ml przy normie określonej jako „brak nieprawidłowych zmian”. Powyższa sytuacja wymusiła konieczność wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej na potrzeby konsumpcyjne - decyzja obowiązująca od dnia 9 czerwca 2017 r., jak też podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Gminę Iwkowa. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Zakwestionowany wodociąg jest zasilany w wodę z ujęcia w miejscowości Łęki, poprzez zbiornik wyrównawczy, zlokalizowany w Połomie Małym. Przedmiotowy wodociąg zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi miejscowości: Iwkowa, Kąty, Połom Mały, Drużków Pusty i Porąbka Iwkowska.

Decyzje o braku przydatności wody do spożycia i o nakazie podjęcia działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszczono w załączeniu.

Pliki do pobrania
Download this file (Decyzja nr 27-17.pdf)Decyzja nr 27-17.pdf

Czasowe wstrzymane przyjmowania próbek kału do badań laboratoryjnych

W ślad za informacją udostępnioną przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w związku z dodatkowymi dniami wolnym, przypadającymi na 15 i 16 czerwca 2017 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w dniach 13 i 14 czerwca 2017 r. wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału badanych odpłatnie na zlecenie dla klienta zewnętrznego. Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 19 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej...