Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 13 lutego 2020 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Iwkowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności umiejscowionych w Publicznym Przedszkolu w Porąbce Iwkowskiej, zasilanym z wodociągu publicznego Gminy Iwkowa, stwierdzono pogorszenie się parametrów mikrobiologicznych wody, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h, przekraczającej wartość 3000 jtk/1 ml. Zalecana ilość wskazanych wyżej mikroorganizmów, została określona na poziomie 200 [jtk/1 ml] w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Pozostałe z ocenianych parametrów jakościowych wody, w szczególności parametry mikrobiologiczne takie jak: bakterie grupy coli, Escherichia coli i enterokoki nie przekraczały wartości normatywnych. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia dla obszaru gminy Iwkowa, zasilanego z wodociągu publicznego o nazwie „wodociąg publiczny Gminy Iwkowa”.Dla wskazanego wyżej obszaru zaopatrzenia w wodę dopuszczalne jest wykorzystywanie wody do spożycia tylko i wyłącznie po przegotowaniu i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykorzystywania wody surowej do celów sanitarnych, np. spłukiwania toalet.

W przedmiotowym rozstrzygnięciu administracyjnym zobowiązano administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Zbiór zasad dobrej praktyki dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich (publicznie dostępnych)

W ślad za wskazaniem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz działając na polecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, udostępniamy poniżej publikację pt. Zbiór  zasad dobrej praktyki dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich (publicznie dostępnych). Kompendium dla konsumentów. Podstawowe  informacje i  zalecenia  dla konsumentów oraz ulotkę pt. Jak korzystać ze studni oligoceńskich publicznie dostępnych, zawierającą skrót najważniejszych zasad korzystania z wód oligoceńskich. Powyższe opracowanie  zostało  sporządzone  przez  Narodowy Instytut  Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Dokument stanowi zbiór dobrych praktyk dla społeczeństwa, w szczególności osób, które na co dzień korzystają z ujęć wód oligoceńskich do picia i przygotowywania posiłków. Zawarto w nim najważniejsze informacje z punktu widzenia bezpieczeństwa osób wykorzystujących wodę  oligoceńską  do  picia,  dotyczące  m.in.  rodzajów  naczyń  do  przechowywania  wody oligoceńskiej w warunkach domowych (materiał, kształt, wielkość naczynia), sposobu przygotowania  naczyń  do  kolejnego  napełnienia  i  czerpania  wody,  zasad  przechowywania wody oligoceńskiej w domu lub mieszkaniu

Pliki do pobrania
Download this file (Kompendium.pdf)Kompendium.pdf
Download this file (Ulotka.pdf)Ulotka.pdf

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – aktualne informacje oraz zasady postępowanie dla podróżujących

Informacje dlapodróżujących, przygotowane i aktualizowane na bieżąco przez Główny Inspektorat Sanitarny, w związku ze stwierdzanymi na świecie przypadkami zakażeń i zachorowań na zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem 2019-nCoV, dostępne się na stronie:  https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/.

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV.

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r. Aktualizacja (nr 1) na dzień 27 stycznia 2020 r. godz.14:30

I. Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoVdla celów dochodzenia epidemiologicznego

Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak opracowane zostały wstępne definicje oraz zasady postępowania, które z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną będą ulegać zmianom.

Przypadek podejrzany:

Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać przypadki, które charakteryzują się:

 1. Objawami infekcji dróg oddechowych, tj.:
 2. temperatura ciała obecnie lub w wywiadzie >380C

(i)

 • występowanie jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory distress syndrome (ARDS)) bez innej znanej etiologii całkowicie wyjaśniającej wyżej wymienione objawy kliniczne choroby

(i)

 • związkiem z odbytą podróżą lub zamieszkiwaniem w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny, w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby. 
 • Wystąpieniem objawów klinicznych choroby u pracowników medycznych, którzy sprawowali opiekę nad pacjentami zakażonymi 2019-nCoV.
 • Objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, bez względu na ich zawansowanie, u osób które w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów były narażone na:
 • bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV

LUB

 • sprawowały opiekę medyczną w ośrodkach, w których byli hospitalizowani pacjenci z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV

LUB

 • odwiedzały lub pracowały na targu w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny

LUB

 • miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których 2019-nCoV występuje wśród zwierząt lub doszło do przeniesienia zakażenia 2019-nCoV ze zwierzęcia na człowieka (w chwili obecnej zwierzęcy rezerwuar 2019-nCoV nie jest znany).

Bliski kontakt jest definiowany jako:

 • ekspozycja pracowników medycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami z zakażeniem 2019-nCoV,
 • przebywanie w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV. 

II. Ogólne zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia 2019-nCoV:

 1. Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.
 2. Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie
  2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 3. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

Główny Inspektor Sanitarny

Źródło: www.gis.gov.pl

 

WHO ogłasza stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC)

Co to oznacza?

Wystąpienie niektórych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa zdrowia publicznego, mających zasięg międzynarodowy, można określić w świetle Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO (IHR – International Health Regulation)  jako zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC – Public Health Emergency of International Concern).

Termin „Zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym” został zdefiniowany w IHR (2005) jako „wydarzenie nadzwyczajne, które zostało określone zgodnie z niniejszymi przepisami:

 • stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w innych państwach poprzez międzynarodowe rozprzestrzenianie się chorób;
 • potencjalnie wymaga skoordynowanej reakcji międzynarodowej.

Odpowiedzialność za ustalenie, czy dane wydarzenie należy do tej kategorii, spoczywa na Dyrektorze Generalnym WHO i wymaga zwołania komitetu ekspertów – Komitetu Nadzwyczajnego IHR. Komitet ten doradza Dyrektorowi Generalnemu w sprawie zalecanych środków, które należy ogłaszać w sytuacjach nadzwyczajnych, zwanych zaleceniami tymczasowymi. Tymczasowe zalecenia obejmują środki zaradcze, które mają zostać wdrożone przez Państwo – Stronę, którego PHEIC dotyczy lub przez inne Państwa – Strony, w celu zapobiegania lub ograniczenia międzynarodowego rozprzestrzeniania się choroby powodującej zagrożenie i uniknięcia niepotrzebnej ingerencji (o ile to możliwe) w pasażerski i towarowy ruch międzynarodowy.

Źródło: www.gis.gov.pl

Zmiany w rejestrze produktów objętych obowiązkiem powiadamiania – informacje Głównego Inspektora Sanitarnego.

W ślad za informacjami przekazanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, uprzejmie informuję, że w roku 2020 zaszły istotne zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2019 r.zmieniające  rozporządzenie w  sprawie wzoru formularza powiadomienia  o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru  produktów objętych  powiadomieniem oraz  wykazu  krajowych  jednostek  naukowych  właściwych  do  wydawania  opinii  (Dz.  U. z 2019 r. poz. 2499). W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie  właściwy  dla  przypisanej  kategorii  żywności  nie  będzie  prowadzone  postepowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „nie prowadzono postepowania,  proponowana  kwalifikacja  jest  prawidłowa”, wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do  wiadomości). Taka  korespondencja  nie będzie też przesyłana do  jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podstawową  formą komunikacji, w takiej sytuacji będzie rejestr. Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego:  https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/.

Ponadto  z  dniem  4  lutego  2020  r.  Główny  Inspektor  Sanitarny  wdroży  nowy  elektroniczny system  powiadamiania  o  wprowadzeniu  do  obrotu  środków  spożywczych.  Informacje  o systemie  opublikowano na stronie GIS:  https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/.

Komunikat z dnia 28.01.2020 r. - Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W załączeniu udostępniamy „Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu”. Źródłem powyżej informacji jest prognoza na dzień 28.01.2020 r. i na dzień 29.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution.

Komunikat opracował Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie.

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku