Komunikaty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 13 grudnia 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Borzęcin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej przez przedstawicieli operatora sieci wodociągowej w dniu 10 grudnia br. z punktów czerpalnych zasilanych przez wodociąg publiczny Gminy Borzęcin, umiejscowionych odpowiednio w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy, Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach, potwierdzono, że pod względem mikrobiologicznym woda dystrybuowana przedmiotowym wodociągiem spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Potwierdzenie właściwej jakości wody dotyczy w szczególności placówki edukacyjnej w Bielczy, w której wcześniej kwestionowana była jakość wody na podstawie wyników badań ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC po 72h.

Komunikat organizacyjny - 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Brzesku

Informujemy, iż na podstawie zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r.  w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, wskazany w tytule zarządzenia dzień, tj. 24.12.br. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku. W zamian, dzień 15 grudnia 2018 r. został wyznaczony na dzień pracy (sobota).

Komunikat nr 3, wydany w dniu 12.12.2018 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko w miejscowości Jasień

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracownika brzeskiej Stacji w dniu 12 grudnia br. z punktów czerpalnych rozmieszczonych w strefie zaopatrzenia w wodę, obejmującą miejscowość Jasień i zasilaną w wodę z wodociągu publicznego Łukanowice – Brzesko, jak też opierając się na wynikach badań wody pobranej przez przedstawicieli operatora sieci wodociągowej we wskazanym wyżej obszarze, potwierdzono, że wcześniej kwestionowana ilość wolnego chloru w wodzie nie przekracza obecnie dopuszczanej normy, tj. 0,3 mg/l. Powyższe pozwala na stwierdzenie, że jakość wody dystrybuowanej w wodociągu publicznym Łukanowice-Brzesko w obszarze miejscowości Jasień spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Tym samym potwierdza się przydatność do spożycia wody, dystrybuowanej wodociągiem publicznym Łukanowice-Brzesko w miejscowości Jasień

Komunikat nr 2, wydany w dniu 11.12.2018 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko (stan na godzinę 16:30)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej ponownie przez pracowników brzeskiej Stacji w dniu 11 grudnia br. z punktów czerpalnych rozmieszczonych w strefie zaopatrzenia w wodę, obejmującą miejscowość Jasień i zasilaną w wodę z wodociągu publicznego Łukanowice – Brzesko, nadal stwierdza się przekroczenie dopuszczalnej ilości chloru wolnego, aczkolwiek są to stężenia znacząco niższe od wcześniej ustalonych. Powyższe prowadzi do stwierdzenia, że jakość wody dystrybuowanej w wodociągu publicznym Łukanowice-Brzesko w obszarze miejscowości Jasień nadal nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Tym samym wiążąca pozostaje decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, obwieszczona w poprzednim komunikacie, w której zaleca się wykorzystywanie dla potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Zakwestionowana woda może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby sanitarne, tj. spłukiwanie toalet.

W związku z zaistniałą sytuacją kontynuowane są przez operatora wodociągu działania naprawcze. Weryfikacja ich skuteczności, polegająca na ponownym przebadaniu próbek  wody przewidywana jest do przeprowadzenia w dniu jutrzejszym, w godzinach porannych.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 11 grudnia 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań wody, pobranej w punktach czerpanych usytuowanych w miejscowości Jasień, zaopatrywanych z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów fizykochemicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie ponadnormatywnej ilości chloru wolnego, przekraczającej wartość dopuszczalną, ustaloną na poziomie 0,3 mg/l w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Mając na uwadze rodzaj zakwestionowanego parametru fizykochemicznego wody, uwarunkowania technologiczne związane ze sposobem dystrybuowania wody do obszaru, w którym stwierdzono niezgodność, w tym też proces uzdatniania wody oraz ostatecznie po dokonanej ocenie ryzyka zwrotnego, opartego na analizie skutków zdrowotnych jakie może spowodować obecność ww. zanieczyszczenia w wodzie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o braku przydatności do spożycia wody w strefie zaopatrzenia obejmującej miejscowość Jasień. Przedmiotowa decyzja obowiązuje od dnia 11 grudnia 2018 r.

Opisana wyżej sytuacja, poza wydaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej na potrzeby konsumpcyjne, w strefie zaopatrzenia obejmującej miejscowość Jasień, skutkowała zobowiązaniem do podjęciem bezzwłocznych działań naprawczych operatora wodociągu, tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Brzesku Sp. z o.o. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem - poprzez badania laboratoryjne obecności w wodzie ponadnormatywnej ilości wskazanego wyżej zanieczyszczenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie dla potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Zakwestionowana woda może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby sanitarne, tj. spłukiwanie toalet.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Komunikat organizacyjny z dnia 10.12.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w miesiącu grudniu br., w okresie pomiędzy 18.12.2018 r., a 31.12.2018 r. nastąpi wstrzymanie przyjęć materiału do badań laboratoryjnych. Wznowienie przyjęć materiału do badań przewiduje się od dnia 2.01.2019 r.

Zawieszenie przyjęć materiału badawczego wynika z konieczności zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi i odbywa się w uzgodnieniu z Działem Laboratoryjnym WSSE w Krakowie.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 7 grudnia 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Borzęcin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielczy, zaopatrywanym z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h – stan stwierdzony: >300  [jtk/1 ml] przy zalecanej liczbie w kranie konsumenta <200 [jtk/1 ml] określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). Mając na uwadze rodzaj zakwestionowanego parametru mikrobiologicznego wody, uwarunkowania technologiczne związane ze sposobem dystrybuowania wody do obszaru, w którym stwierdzono niezgodność oraz ostatecznie po dokonanej ocenie ryzyka zwrotnego, opartego na analizie skutków zdrowotnych jakie może spowodować obecność ww. zanieczyszczenia w wodzie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o warunkowej przydatności do spożycia wody dla obszaru obejmującego miejscowość Bielcza. Zajmując powyższe stanowisko tutejszy Inspektor Sanitarny uwzględnił jak poszczególnie istotny fakt, iż w zakresie pozostałych parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia coli, oraz Enterokoki) nie stwierdzono przekroczenia norm jakości wody.  Wyniki badań wody pobranej w innych punktach zgodności przez operatora wodociągu – spółkę RPWiK w Brzesku, pozwoliły wykluczyć skażenie sieci wodociągowej zaopatrującej w innych obszarach niż obejmującym miejscowość Bielcza. W związku ze stwierdzonym stanem rzeczy, wydano decyzję sanitarną, orzekającą co następuje:

-   używać do spożycia wodę z wodociągu Gminy Borzęcin, w obszarze obejmującym miejscowość Bielcza, wyłącznie po jej wcześniejszym przegotowaniu, co powinno być praktykowane do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody w zakresie  ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Ponadto, we wskazanym wyżej rozstrzygnięcie administracyjnym zobowiązano do podjęcia koniecznych działań naprawczych przez podmiot odpowiedzialny za właściwą jakość wody w ocenianym obszarze – Gminę Borzęcin.

Niniejsza informacja, w zakresie dotyczącym jakości wody we wskazanym wyżej obszarze obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach

Apel do Rodziców

 Szanowni Państwo,

W niniejszym liście zwracam się do Państwa z gorącym apelem, o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Pragnę zwrócić uwagę na bieżącą sytuację dramatycznego wzrostu liczby zachorowań na odrę w Europie. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań wystąpiło w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290), Włoszech (2 248). W tym samym czasie na Ukrainie odnotowano ponad 32 000 przypadków odry. Problem odry występuje również w Czechach, Słowacji, Niemczech, na Węgrzech, Bułgarii, Litwie, Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych opublikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w okresie od 1 stycznia do 31 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te wskazują na fakt dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.

Choroby nie znają granic. W każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, w skrajnych przypadkach prowadzących do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione w tym dzieci do 13 miesiąca życia czy też inne osoby, które   z różnych przyczyn nie mogły zostać poddane szczepieniu.

Gwarancją bezpieczeństwa Państwa dzieci jest poddanie ich szczepieniom ochronnym. Podniesie to również znacząco poziom bezpieczeństwa innych osób, niezaszczepionych z powodu wskazań medycznych. Pamiętajmy, że to właśnie dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć ilość zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować.

Pragnę zaapelować, byście Państwo, jako Rodzice odpowiedzialni za zdrowie swoich Dzieci, ponownie przenalizowali zasadność zaszczepienia swojego Dziecka, w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Proszę pamiętać, iż pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla Jego zdrowia.

Licząc na Państwa rozwagę, prozę o dokonanie wyboru i podjęcie pozytywnej decyzji o zaszczepieniu swojego Dziecka w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia„lepiej zapobiegać niż leczyć".

                                                                                                   z wyrazami szacunku

                                                                  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie jakości wody w Domu Dziecka w Jasieniu, ul. Ks. Mazurkiewicza 171

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez przedstawicieli operatora sieci wodociągowej w dniu 23 listopada br. z punktu czerpalnego - punktu zgodności, umiejscowionego w Domu Dziecka w Jasieniu ul. Ks. Mazurkiewicza 171 i zaopatrywanego w wodę z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko, potwierdzono, że pod względem mikrobiologicznym woda dystrybuowana ww. wodociągiem spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). Potwierdzenie właściwej jakości wody dotyczy w szczególności Domu Dziecka w Jasieniu, w którym wcześniej kwestionowana była jakość wody na podstawie wyników badań ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie jakości wody w Domu Dziecka w Jasieniu, ul. Ks. Mazurkiewicza 171

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności, umiejscowionym w Domu Dziecka w Jasieniu ul. Ks. Mazurkiewicza 171, zaopatrywanym z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h – stan stwierdzony: >300  [jtk/1 ml] przy zalecanej liczbie w kranie konsumenta <200 [jtk/1 ml] określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). W zakresie pozostałych parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia coli, oraz Enterokoki) nie stwierdzono przekroczenia norm jakości wody.  Wyniki badań wody pobranej w innych punktach zgodności pozwoliły wykluczyć skażenie sieci wodociągowej zaopatrującej ww. obiekt. W związku ze stwierdzonym stanem rzeczy, wydano zarządcy obiektu stosowne nakazy, w szczególności zakazano korzystać z zakwestionowanej wody na cele inne niż związane potrzebami sanitarnymi (spłukiwanie toalet), a operatora wodociągu zobowiązano do podjęcia koniecznych działań naprawczych.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że jakość wody dystrybuowanej wodociągiem publicznym Łukanowice-Brzesko spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a jej zakwestionowana jakość dotyczy wyłącznie wewnętrznej instalacji wodociągowej we wskazanym wyżej obiekcie.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku