Komunikaty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 23 sierpnia 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punktach czerpalnych – punktach zgodności umiejscowionych w Domu Dziecka w Jasieniu, oraz w siedzibie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. ul. Solskiego 13  i zasilanych z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice, stwierdzono pogorszenie się parametrów mikrobiologicznych wody, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h – stan stwierdzony: 220 jtk/1 ml w Domu Dziecka w Jasieniu oraz 1200 jtk/1 ml w siedzibie RPWiK w Brzesku ul. Solskiego 13. Zalecana ilość wskazanych wyżej mikroorganizmów, została określona na poziomie: 200 [jtk/1 ml] i przywołana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). W pozostałych pobranych tego samego dnia w innych punktach zgodności próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia zalecanej liczby mikroorganizmów. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia na obszarze zaopatrzenia w miejscowości Brzesko, dla ulic: Solskiego, Parcelowa, Dworcowa, Rzemieślnicza oraz w miejscowości Jasień dla ulic: Mazurkiewicza, Wiedeńska, Kasztanowa i Jesionowa. Dla wskazanych powyżej lokalizacji dopuszczalne jest wykorzystywanie wody do spożycia tylko i wyłącznie po przegotowaniu. Nie ma przeciwwskazań do wykorzystywania wody surowej do celów higienicznych, np. mycia rąk i korzystania z pryszniców.

W przedmiotowym rozstrzygnięciu administracyjnym zobowiązano administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Raport z ogólnopolskiego badania pn.: „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”

W załączeniu udostępniamy raport z ogólnopolskiego badania pn.: „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach”. Powyższa publikacja zawiera ocenę efektów  oraz  stopnia implementacji Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (Dz. Urz. UE L 134 z 1.06.2010, str. 66).

Jak wynika z raportu, niemal wszyscy badani są zgodni, iż korzystanie z bezpiecznego sprzętu medycznego może zmniejszyć ryzyko zranień, na które narażony jest najbardziej personel pielęgniarski, poprzez codzienny  kontakt z ostrymi narzędziami w postaci igieł, kaniul,  skalpeli czy szklanych ampułek. Wiodącym przesłaniem raportu jest  przybliżenie Dyrektorom szpitali oraz personelowi medycznemu aktualnych wymogów dotyczących efektywnego  wdrażania procedur, edukacji pracowników i zapewnienie dostępu do bezpiecznego sprzętu.

Pliki do pobrania
Download this file (Raport.pdf)Raport.pdf

Komunikat organizacyjny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 16.07.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w miesiącu sierpniu br., w okresie pomiędzy 12.08.2019 r., a 14.08.2019 r. nastąpi wstrzymanie przyjęć materiału do badań laboratoryjnych. Wznowienie przyjęć materiału do badań przewiduje się od dnia 19.08.2019 r.

Zawieszenie przyjęć materiału badawczego wynika z konieczności zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi i odbywa się w uzgodnieniu z Działem Laboratoryjnym WSSE w Krakowie.

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Poniżej udostępniamy komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych  Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, odnoszących się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

-       KOMUNIKAT V: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy(Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112);

-       KOMUNIKAT VI: PRACE W TOKU Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

 

Pliki do pobrania
Download this file (Komunikat V i VI.pdf)Komunikat V i VI.pdf

Patent na bezpieczne wakacje!

Sezon wakacyjny w pełni. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy   o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Chcąc, więc ograniczyć zagrożenia skorzystajcie Państwo z naszych porad i informacji:

·        Zorganizowane formy wypoczynku

·        Bezpieczeństwo podczas kąpieli

·        Fontanny do podziwiania a nie kąpania

·        Kąpiele słoneczne

·        Bąblowica

·        Kleszcze

·        Bezpieczna żywność latem

·        Grillowanie

·        Zatrucia grzybami

·        Nowe narkotyki

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 28 czerwca 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, przeprowadzonych przez Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych w Nowym Sączu – Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie,dla próbki wody pobranej w dniu 17.06.2019 r. w punkcie czerpalnym, umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrocieszu i zasilanym z wodociągu lokalnego ww. szkoły, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu lokalny przedmiotowej placówki edukacyjnej