Badanie wody na obecność bakterii Legionella sp.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku przypomina zobowiązanym podmiotom, że na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), zostali oni zobligowani do wykonywania badań wody na obecność bakterii Legionella sp. Zobowiązanymi do przeprowadzenia badań o jakich mowa wyżej są kierujący, zarządzający lub administrujący obiektami z następującej grupy:

- przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

- budynki zamieszkania zbiorowego;

- budynki użyteczności publicznej, przy użytkowaniu których wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny. W tej grupie obiektów jako najbardziej charakterystyczne wskazać należy placówki edukacyjne.

Badanie wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella sp. jest jednym z szerokiej grupy badań wody, których wykonanie ma na celu potwierdzenie jej właściwej jakości. Legionella jest oznaczana w ciepłej wodzie użytkowej, dystrybuowanej wewnętrzną instalacją wodociągową w obiekcie. Podstawowym celem badania jest wczesne wykrycie obecności bakterii w instalacji wodociągowej, a sytuacji jej stwierdzenia -  przedsięwzięcia działań zapobiegających skutkom zdrowotny jakie może spowodować, w tym wywołaniu Legionelozy (choroby legionistów). Z informacjami dotyczącymi chorobotwórczość bakterii Legionella sp. można zapoznać się na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego, opublikowanych pod następującym adresem: https://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/265-legioneloza-choroba-legionistow.   

Miejscami instalacji wodociągowej, w których dokonuje się poboru próbek są:

- wypływ ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższy punkt czerpalny;

- punkt czerpalny najdalej położony od zbiornika ciepłej wody;

 - miejsce powrotu wody do podgrzewacza;

- wybrane punkty pośrednie, których liczba zależy od wielkości systemu

Wymagania ilościowe dla Legionella sp. wraz z częstotliwością jej badania określa przywołany poniżej Załącznik 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załącznik 5. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda, minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego.

A.Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda

Lp.

Parametr

Liczba mikroorganizmów [jtk]

Objętość próbki [ml]

Objaśnienia

1.

Legionella sp.

<100

100

1)

<50

1000

2)

Objaśnienia:

1)Należy badać w próbkach wody ciepłej pobranych w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne i w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny.

2)Wartość parametru dotyczy przedsiębiorstw podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

B. Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego1)

Lp.

Liczba Legionella sp. (jtk)

Ocena skażenia

Postępowanie

Badanie

1.

<100/100 ml
<502)/1000 ml

Brak lub znikome

System pod kontrolą - nie wymaga podjęcia specjalnych działań.

2 razy w roku3)
Po 1 roku 4)

2.

≥100/100 ml
≥502)/1000 ml

Średnie

Jeżeli większość próbek jest pozytywna, należy sieć wodną uznać za skolonizowaną przez pałeczki Legionella, znaleźć przyczynę (dokonać przeglądu technicznego sieci, sprawdzić temperaturę wody) i podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii. Dalsze działania (czyszczenie i dezynfekcja) zależą od wyniku następnego badania.

Po 4 tygodniach, jeżeli wynik badania nie ulegnie zmianie, należy przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję, powtórzyć badanie po 1 tygodniu, następnie po 1 roku.

3.

≥1000/100 ml
>1002)/1000 ml

Wysokie

Należy przystąpić do działań interwencyjnych jw., włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu - woda nie nadaje się do pryszniców.

Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące.5)

4.

≥10000/100 ml
≥10002)/1000 ml

Bardzo wysokie

Należy natychmiast wyłączyć z eksploatacji urządzenia i instalacje wody ciepłej oraz przeprowadzić zabiegi ich czyszczenia i dezynfekcji.

Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące.5)

Objaśnienia:

1)Jeżeli jest to wynik badania 1 lub 2 próbek, w celu wykluczenia skażenia punktowego powinno być pobranych i zbadanych więcej próbek.

2)Wartość parametru dotyczy przedsiębiorstw podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

3)Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody do badań w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

4)Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody do badań w podmiotach innych niż podmioty wskazane w pkt 3. Jeżeli w kolejnych badaniach w odstępach rocznych stwierdzono < 100 jtk/100 ml, badanie wykonuje się po 3 latach.

5)Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 100 jtk/100 ml, to następne badanie można wykonać za rok. Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 50 jtk/1000 ml, to następne badanie można wykonać za pół roku

Kontakt

Sekretariat:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum kontaktu: +48 22 25 00 115

> więcej

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku