Komunikaty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 8 czerwca 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z ujęcia wodociągowego, zasilającego budynek użytkowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wojakowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody, pobranej w dniu 29.05.2018  r. i w dniu 5.06.2018 r. w punkcie czerpalnym, zlokalizowanym w budynku użytkowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wojakowej i zasilanym z indywidualnego ujęcia wodociągowego szkoły, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów mikrobiologicznych nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wodociągowego, zasilającego  Publiczną Szkołę Podstawową w Wojakowej.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 6 czerwca 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z ujęcia wodociągowego, zasilającego budynek użytkowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Dobrocieszu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody, pobranej w dniu 29.05.2018  r. w punkcie czerpalnym, zlokalizowanym w budynku użytkowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Dobrocieszu i zasilanym z indywidualnego ujęcia wodociągowego szkoły, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów mikrobiologicznych nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wodociągowego, zasilającego  Publiczną Szkołę Podstawową w Dobrocieszu.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 27 maja 2018 r., w sprawie jakości wody w Szpitalu Powiatowym SPZOZ w Brzesku

W ślad za informacją otrzymaną od upoważnionego przedstawiciela Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody*, pobranych w dniu wczorajszym w punktach czerpalnych zlokalizowanych na terenie budynku brzeskiego szpitala, potwierdziły jej czystość mikrobiologiczną, ocenianą w odniesieniu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294).

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że woda w Szpitalu Powiatowym w Brzesku nadaje się do spożycia przez ludzi.

*Sprawozdania z badań wykonanych w Oddziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, datowane na dzień z dnia 27 maja 2018 r.  i oznaczone nr :LZT/W/723/N/2018, LZT/W/722/N/2018, LZT/W/719/N/2018,  LZT/W/721/N/2018 i LZT/W/720/N/2018

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 25 maja 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko, zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców gminy Brzesko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuję, iż na podstawie dostępnych wyników badań laboratoryjnych, oceniających w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, parametry mikrobiologicznie wody, odpowiednio:

-   sprawozdanie z badań wody z dnia 25 maja 2018 r., oznaczone nr S178/M/LBW/332/RPWIK/2018, wydane przez Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesko Sp. z o.o., na podstawie oceny w wodzie obecności bakterii grupy coli, enterokoków oraz Escherichia coli, pobranej w punkcie zgodności – Stacja Uzdatniania Wody w Łukanowicach w dniu 23.05.2018 r. – nie stwierdzono obecności wskazanych wyżej mikroorganizmów,

-   sprawozdanie z badań wody z dnia 25 maja 2018 r., oznaczone nr S180/M/LBW/334/RPWIK/2018, wydane przez Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesko Sp. z o.o., na podstawie oceny w wodzie obecności bakterii grupy coli, enterokoków oraz Escherichia coli, pobranej punkcie kontroli ustalonym przez operatora wodociągu  – Jasień (zbiornik) w dniu 23.05.2018 r. – nie stwierdzono obecności wskazanych wyżej mikroorganizmów,

-   sprawozdanie z badań wody z dnia 25 maja 2018 r., oznaczone nr S179/M/LBW/335/RPWIK/2018, wydane przez Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesko Sp. z o.o., na podstawie oceny w wodzie obecności bakterii grupy coli, enterokoków oraz Escherichia coli, pobranej punkcie kontroli ustalonym przez operatora wodociągu  – Jasień (komora ulgi) w dniu 23.05.2018 r. – nie stwierdzono obecności wskazanych wyżej mikroorganizmów,

-   sprawozdanie z badań wody z dnia 25 maja 2018 r., oznaczone nr S177/RPWIK/LBW/157/LAB/2018, wydane przez Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesko Sp. z o.o., na podstawie oceny w wodzie obecności bakterii grupy coli oraz Escherichia coli, pobranej punkcie kontroli ustalonym przez operatora wodociągu  – Brzesko, ul. gen. Okulickiego (zakład produkcyjny) w dniu 23.05.2018 r. – nie stwierdzono obecności wskazanych wyżej mikroorganizmów,

-   sprawozdanie z badań wody z dnia 25 maja 2018 r., oznaczone nr S176/RPWIK/LBW/155/LAB/2018, wydane przez Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesko Sp. z o.o., na podstawie oceny w wodzie obecności bakterii grupy coli oraz Escherichia coli, pobranej punkcie kontroli ustalonym przez operatora wodociągu – Brzesko, ul. Czarnowiejska 2 w dniu 23.05.2018 r. – nie stwierdzono obecności wskazanych wyżej mikroorganizmów,

należy stwierdzić, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów nie budzi zastrzeżeń, w szczególności w odniesieniu do opowiadających im wartości normatywnych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294), a tym samym nadaje się do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 24 maja 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności, umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrocieszu  i zasilanym z wodociągu lokalnego ww. szkoły, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – bakterii grupy coli w ilości powyżej 100 [jtk/100 m] przy normie 0 [jtk lub NPL/100 ml] oraz enterokoków kałowych w ilości 17 jtk/100 ml przy normie 0 [jtk lub NPL/100 ml]. Zakwestionowane parametry wody naruszają wymagania mikrobiologiczne, określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294).  W związku z zaistniałą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał zakaz korzystania z wody pochodzącej z ww. wodociągu na potrzeby konsumpcyjne i higieniczne (np. mycie rąk, korzystanie z prysznica) - decyzja obowiązująca od dnia 24 maja 2018 r., jak też podjęcia działań naprawczych zmierzających do przywrócenia właściwych parametrów jakości wody. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego i fizykochemicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do celów związanych ze spożyciem, w tym przygotowania posiłków, wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł oraz dopuszcza wykorzystanie wody z ww. wodociągu wyłącznie do celów sanitarnych t.j. do spłukiwania toalet. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 23 maja 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojakowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności, umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Wojakowej  i zasilanym z wodociągu lokalnego ww. szkoły, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – bakterii grupy coli w ilości powyżej 100 [jtk/100 m] przy normie 0 [jtk lub NPL/100 ml] oraz bakterii Escherichia Coli w ilości powyżej 100 jtk/100 ml przy normie 0 [jtk lub NPL/100 ml]. Stwierdzono także nieprawidłową wartość mętności – 8,0 przy normie zalecanej 1 NTU, oraz nieprawidłową wartość barwy – 36 mg PT/l przy normie pożądanej 15 mg/l.  Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294).  W związku z zaistniałą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał zakaz korzystania z wody pochodzącej z ww. wodociągu na potrzeby konsumpcyjne i higieniczne (np. mycie rąk, korzystanie z prysznica) - decyzja obowiązująca od dnia 23 maja 2018 r., jak też podjęcia działań naprawczych zmierzających do przywrócenia właściwych parametrów jakości wody. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego i fizykochemicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do celów związanych ze spożyciem, w tym przygotowania posiłków, wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł oraz dopuszcza wykorzystanie wody z ww. wodociągu wyłącznie do celów sanitarnych t.j. do spłukiwania toalet. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 18 maja 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Porąbka Iwkowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w dniu 15 maja br. ze zbiornika wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zlokalizowanego w miejscowości Porąbka Iwkowska, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów mikrobiologicznych nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu publiczny Porąbka Iwkowska.

Komunikat organizacyjny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, w ślad za informacją udostępnioną przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w związku dniem wolnym przypadającym na 31 maja 2018 r., w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniach 29 i 30 maja 2018 r. Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 4 czerwca 2018 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 8 maja 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Porąbka Iwkowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności, umiejscowionym w budynku mieszkalnym, położonym w miejscowości Drużków Pusty i zasilanym z wodociągu publicznego Porąbka Iwkowska, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – Bakterii grupy coli – stan stwierdzony: 3 [jtk] przy normie określonej jako 0 [jtk lub NPL/100 ml] w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294).  Powyższa sytuacja wymusiła konieczność wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej na potrzeby konsumpcyjne - decyzja obowiązująca od dnia 8 maja 2018 r., jak też podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Spółkę Wodną Porąbka Iwkowska z siedzibą w miejscowości Drużków Pusty. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku