Komunikaty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 11 stycznia 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, przeprowadzonych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – Oddział Laboratoryjny w Tarnowie dla próbki wody pobranej w dniu 8.01.2019 r. w punkcie czerpalnym, umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrocieszu i zasilanym z wodociągu lokalnego ww. szkoły, stwierdzono, że jakość wody w zakresie ocenianych parametrów mikrobiologicznych nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociągu lokalny przedmiotowej placówki edukacyjnej.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 7 stycznia 2019 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności, umiejscowionym w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu  i zasilanym z wodociągu lokalnego ww. szkoły, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – bakterii grupy coli w ilości 50 [jtk/100 m] przy normie 0 [jtk lub NPL/100 ml]. Zakwestionowany parametr wody narusza wymagania mikrobiologiczne, określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.).  W związku z zaistniałą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał zakaz korzystania z wody pochodzącej z ww. wodociągu na potrzeby konsumpcyjne i higieniczne (np. mycie rąk, korzystanie z prysznica) - decyzja obowiązująca od dnia 7 stycznia 2019 r., jak też podjęcia działań naprawczych zmierzających do przywrócenia właściwych parametrów jakości wody. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do celów związanych ze spożyciem, w tym przygotowania posiłków, wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł oraz dopuszcza wykorzystanie wody z ww. wodociągu wyłącznie do celów sanitarnych t.j. do spłukiwania toalet. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Nowelizacja przepisów z obszaru prawa żywności i żywienia – ważne zmiany po 1 stycznia 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie następujące przepisy:

- ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 2136),

- ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2242).

Pierwsza z ww. ustaw wprowadza zmianę m.in. w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.), która znosi obowiązek zatwierdzenia przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, o których mowa w rozdziale III załącznika Il do rozporządzenia nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1). Podmioty te będą objęte jedynie obowiązkiem rejestracji, co ma ułatwić rozpoczęcie prowadzenia działalności.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji wprowadza zmiany w rozdziale 10a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, który dotyczy rolniczego handlu detalicznego. W szczególności zmiany dotyczą umożliwienia sprzedaży żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji, stołówek) zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Umowa PSSE w Brzesku z PFRON ws. dofinansowania działań aktywizacyjnych w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Z satysfakcją informujemy, że w efekcie umowy jaka podpisała Dyrektor PSSE w Brzesku z Pełnomocnikami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej „PFRON”), tutejsza Stacja – poza znaczącym wzmocnieniem kadrowym, uzyskała środki finansowe na:

1)  wyposażenie jednego stanowiska pracy dla beneficjenta ostatecznego (osoby zatrudnionej), odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia;

2)  przeprowadzenie koniecznej adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;

3)  przeprowadzenie adaptacji urządzeń ułatwiających, jak też nabyła urządzenia ułatwiające osobie zatrudnionej wykonywanie pracy w zakładzie pracy – PSSE w Brzesku.

Powyższe przedsięwzięcie zrealizowano w oparciu o umowę nr SZA/000011/06/D o dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, zawartą z PFRON-em w dniu 7 września 2018 r. Więcej informacji o programie „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” można znaleźć na stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-stabilne-zatrud/.

 
 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 13 grudnia 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Borzęcin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej przez przedstawicieli operatora sieci wodociągowej w dniu 10 grudnia br. z punktów czerpalnych zasilanych przez wodociąg publiczny Gminy Borzęcin, umiejscowionych odpowiednio w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy, Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach, potwierdzono, że pod względem mikrobiologicznym woda dystrybuowana przedmiotowym wodociągiem spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Potwierdzenie właściwej jakości wody dotyczy w szczególności placówki edukacyjnej w Bielczy, w której wcześniej kwestionowana była jakość wody na podstawie wyników badań ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC po 72h.

Komunikat organizacyjny - 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Brzesku

Informujemy, iż na podstawie zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r.  w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, wskazany w tytule zarządzenia dzień, tj. 24.12.br. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku. W zamian, dzień 15 grudnia 2018 r. został wyznaczony na dzień pracy (sobota).

Komunikat nr 3, wydany w dniu 12.12.2018 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko w miejscowości Jasień

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracownika brzeskiej Stacji w dniu 12 grudnia br. z punktów czerpalnych rozmieszczonych w strefie zaopatrzenia w wodę, obejmującą miejscowość Jasień i zasilaną w wodę z wodociągu publicznego Łukanowice – Brzesko, jak też opierając się na wynikach badań wody pobranej przez przedstawicieli operatora sieci wodociągowej we wskazanym wyżej obszarze, potwierdzono, że wcześniej kwestionowana ilość wolnego chloru w wodzie nie przekracza obecnie dopuszczanej normy, tj. 0,3 mg/l. Powyższe pozwala na stwierdzenie, że jakość wody dystrybuowanej w wodociągu publicznym Łukanowice-Brzesko w obszarze miejscowości Jasień spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Tym samym potwierdza się przydatność do spożycia wody, dystrybuowanej wodociągiem publicznym Łukanowice-Brzesko w miejscowości Jasień

Komunikat nr 2, wydany w dniu 11.12.2018 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko (stan na godzinę 16:30)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej ponownie przez pracowników brzeskiej Stacji w dniu 11 grudnia br. z punktów czerpalnych rozmieszczonych w strefie zaopatrzenia w wodę, obejmującą miejscowość Jasień i zasilaną w wodę z wodociągu publicznego Łukanowice – Brzesko, nadal stwierdza się przekroczenie dopuszczalnej ilości chloru wolnego, aczkolwiek są to stężenia znacząco niższe od wcześniej ustalonych. Powyższe prowadzi do stwierdzenia, że jakość wody dystrybuowanej w wodociągu publicznym Łukanowice-Brzesko w obszarze miejscowości Jasień nadal nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Tym samym wiążąca pozostaje decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, obwieszczona w poprzednim komunikacie, w której zaleca się wykorzystywanie dla potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Zakwestionowana woda może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby sanitarne, tj. spłukiwanie toalet.

W związku z zaistniałą sytuacją kontynuowane są przez operatora wodociągu działania naprawcze. Weryfikacja ich skuteczności, polegająca na ponownym przebadaniu próbek  wody przewidywana jest do przeprowadzenia w dniu jutrzejszym, w godzinach porannych.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 11 grudnia 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań wody, pobranej w punktach czerpanych usytuowanych w miejscowości Jasień, zaopatrywanych z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów fizykochemicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie ponadnormatywnej ilości chloru wolnego, przekraczającej wartość dopuszczalną, ustaloną na poziomie 0,3 mg/l w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.). Mając na uwadze rodzaj zakwestionowanego parametru fizykochemicznego wody, uwarunkowania technologiczne związane ze sposobem dystrybuowania wody do obszaru, w którym stwierdzono niezgodność, w tym też proces uzdatniania wody oraz ostatecznie po dokonanej ocenie ryzyka zwrotnego, opartego na analizie skutków zdrowotnych jakie może spowodować obecność ww. zanieczyszczenia w wodzie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o braku przydatności do spożycia wody w strefie zaopatrzenia obejmującej miejscowość Jasień. Przedmiotowa decyzja obowiązuje od dnia 11 grudnia 2018 r.

Opisana wyżej sytuacja, poza wydaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej na potrzeby konsumpcyjne, w strefie zaopatrzenia obejmującej miejscowość Jasień, skutkowała zobowiązaniem do podjęciem bezzwłocznych działań naprawczych operatora wodociągu, tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Brzesku Sp. z o.o. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem - poprzez badania laboratoryjne obecności w wodzie ponadnormatywnej ilości wskazanego wyżej zanieczyszczenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie dla potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Zakwestionowana woda może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby sanitarne, tj. spłukiwanie toalet.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku