Komunikaty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 7 grudnia 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Borzęcin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielczy, zaopatrywanym z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h – stan stwierdzony: >300  [jtk/1 ml] przy zalecanej liczbie w kranie konsumenta <200 [jtk/1 ml] określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). Mając na uwadze rodzaj zakwestionowanego parametru mikrobiologicznego wody, uwarunkowania technologiczne związane ze sposobem dystrybuowania wody do obszaru, w którym stwierdzono niezgodność oraz ostatecznie po dokonanej ocenie ryzyka zwrotnego, opartego na analizie skutków zdrowotnych jakie może spowodować obecność ww. zanieczyszczenia w wodzie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o warunkowej przydatności do spożycia wody dla obszaru obejmującego miejscowość Bielcza. Zajmując powyższe stanowisko tutejszy Inspektor Sanitarny uwzględnił jak poszczególnie istotny fakt, iż w zakresie pozostałych parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia coli, oraz Enterokoki) nie stwierdzono przekroczenia norm jakości wody.  Wyniki badań wody pobranej w innych punktach zgodności przez operatora wodociągu – spółkę RPWiK w Brzesku, pozwoliły wykluczyć skażenie sieci wodociągowej zaopatrującej w innych obszarach niż obejmującym miejscowość Bielcza. W związku ze stwierdzonym stanem rzeczy, wydano decyzję sanitarną, orzekającą co następuje:

-   używać do spożycia wodę z wodociągu Gminy Borzęcin, w obszarze obejmującym miejscowość Bielcza, wyłącznie po jej wcześniejszym przegotowaniu, co powinno być praktykowane do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody w zakresie  ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Ponadto, we wskazanym wyżej rozstrzygnięcie administracyjnym zobowiązano do podjęcia koniecznych działań naprawczych przez podmiot odpowiedzialny za właściwą jakość wody w ocenianym obszarze – Gminę Borzęcin.

Niniejsza informacja, w zakresie dotyczącym jakości wody we wskazanym wyżej obszarze obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach

Apel do Rodziców

 Szanowni Państwo,

W niniejszym liście zwracam się do Państwa z gorącym apelem, o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Pragnę zwrócić uwagę na bieżącą sytuację dramatycznego wzrostu liczby zachorowań na odrę w Europie. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań wystąpiło w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290), Włoszech (2 248). W tym samym czasie na Ukrainie odnotowano ponad 32 000 przypadków odry. Problem odry występuje również w Czechach, Słowacji, Niemczech, na Węgrzech, Bułgarii, Litwie, Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych opublikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w okresie od 1 stycznia do 31 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te wskazują na fakt dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.

Choroby nie znają granic. W każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, w skrajnych przypadkach prowadzących do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione w tym dzieci do 13 miesiąca życia czy też inne osoby, które   z różnych przyczyn nie mogły zostać poddane szczepieniu.

Gwarancją bezpieczeństwa Państwa dzieci jest poddanie ich szczepieniom ochronnym. Podniesie to również znacząco poziom bezpieczeństwa innych osób, niezaszczepionych z powodu wskazań medycznych. Pamiętajmy, że to właśnie dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć ilość zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować.

Pragnę zaapelować, byście Państwo, jako Rodzice odpowiedzialni za zdrowie swoich Dzieci, ponownie przenalizowali zasadność zaszczepienia swojego Dziecka, w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Proszę pamiętać, iż pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla Jego zdrowia.

Licząc na Państwa rozwagę, prozę o dokonanie wyboru i podjęcie pozytywnej decyzji o zaszczepieniu swojego Dziecka w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia„lepiej zapobiegać niż leczyć".

                                                                                                   z wyrazami szacunku

                                                                  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie jakości wody w Domu Dziecka w Jasieniu, ul. Ks. Mazurkiewicza 171

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez przedstawicieli operatora sieci wodociągowej w dniu 23 listopada br. z punktu czerpalnego - punktu zgodności, umiejscowionego w Domu Dziecka w Jasieniu ul. Ks. Mazurkiewicza 171 i zaopatrywanego w wodę z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko, potwierdzono, że pod względem mikrobiologicznym woda dystrybuowana ww. wodociągiem spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). Potwierdzenie właściwej jakości wody dotyczy w szczególności Domu Dziecka w Jasieniu, w którym wcześniej kwestionowana była jakość wody na podstawie wyników badań ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie jakości wody w Domu Dziecka w Jasieniu, ul. Ks. Mazurkiewicza 171

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności, umiejscowionym w Domu Dziecka w Jasieniu ul. Ks. Mazurkiewicza 171, zaopatrywanym z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h – stan stwierdzony: >300  [jtk/1 ml] przy zalecanej liczbie w kranie konsumenta <200 [jtk/1 ml] określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). W zakresie pozostałych parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia coli, oraz Enterokoki) nie stwierdzono przekroczenia norm jakości wody.  Wyniki badań wody pobranej w innych punktach zgodności pozwoliły wykluczyć skażenie sieci wodociągowej zaopatrującej ww. obiekt. W związku ze stwierdzonym stanem rzeczy, wydano zarządcy obiektu stosowne nakazy, w szczególności zakazano korzystać z zakwestionowanej wody na cele inne niż związane potrzebami sanitarnymi (spłukiwanie toalet), a operatora wodociągu zobowiązano do podjęcia koniecznych działań naprawczych.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że jakość wody dystrybuowanej wodociągiem publicznym Łukanowice-Brzesko spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a jej zakwestionowana jakość dotyczy wyłącznie wewnętrznej instalacji wodociągowej we wskazanym wyżej obiekcie.

Światowy Dzień Rzucania Palenia – 15 listopada 2018 r.

W związku z zbliżającym się Światowym Dniem Rzucania Palenia, który w tym roku przypada na dzień 15.11.2018 r., poniżej udostępniamy apel profesora Witolda Zatońskiego i Jego Fundacji "Promocja Zdrowia". Jednocześnie zachęcamy do aktywnego włączenia się w działania z zakresu profilaktyki palenia tytoniu w tym dniu, mając na szczególnej uwadze rodziny spodziewające się dzieci

Apel Fundacji „Promocja Zdrowia” z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia

 W ostatnich dziesięcioleciach osiągnęliśmy w Polsce niezwykły postęp w walce z chorobami odtytoniowymi [1]. Na początku lat 90. spożycie tytoniu w Polsce należało do najwyższych na świecie. Rocznie sprzedawano ponad 100 mld papierosów. Od tego czasu poziom palenia spadł o ponad połowę, a w 2017 konsumpcja papierosów wyniosła około 40 mld sztuk [2]. Od kiedy Polacy zaczęli masowo rzucać palenie, gwałtownie spadać zaczęły również zachorowania i umieralność na choroby przyczynowo związane z papierosami, między innymi raka płuca, zawały serca, czy POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) [1]. U mężczyzn w wieku 20-64 lata współczynnik umieralności z powodu raka płuca spadł w latach 1990-2017 o ponad połowę [3].

Ciągle jesteśmy jednak na początku drogi do zdrowia. Papierosy nadal pali około 8 mln Polek i Polaków [1].

Jedną z najważniejszych inicjatyw prowadzących do zerwania z tytoniem jest akcja „Rzuć palenie razem z nami”, stworzona w oparciu o odbywający się w Stanach Zjednoczonych od początku lat 70. „Great American Smokeout”. W Polsce akcja ta jest prowadzona od początku lat 90. przez Fundację „Promocja Zdrowia”. Historycznie jest jedną z najskuteczniejszych inicjatyw zdrowotnych w naszym kraju. W niektórych latach nawet do pół miliona byłych palaczy deklarowało, że zerwało z nałogiem właśnie dzięki akcji „Rzuć palenie razem z nami”. W jej wyniku miliony ekspalaczy w Polsce zyskało średnio o 10 lat życia [4].

Od samego początku specjalną grupą, do których skierowana jest nasza akcja, są rodziny spodziewające się dziecka. Z jednej strony postęp w walce z paleniem wśród kobiet w ciąży w Polsce jest niezwykły. Polska stała się krajem o jednej z najniższych częstości palenia kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone w 1990 roku, obejmujące wszystkie kobiety rodzące w 3 województwach: olsztyńskim, białostockim i poznańskim, pokazały, że prawie 30% kobiet paliło w okresie ciąży [5]. W 2017 roku, 27 lat później, w badaniu przeprowadzonym na ogólnopolskiej próbie, w ciąży paliło już tylko ok. 6% kobiet [6]. Z drugiej strony, 6% kobiet palących w okresie ciąży to nadal około 25 tysięcy noworodków bezpośrednio eksponowanych na dym tytoniowy już w łonie matki. Badania naukowe wykazały, że ponad 50% czynników rakotwórczych znajdujących się w dymie papierosowym przenika przez łożysko i dostaje się do organizmu dziecka. Wykazano je między innymi w pierwszej porcji moczu, którą oddaje dziecko po urodzeniu. Dzieci te rodzą się zawsze mniejsze, gorzej przygotowane do życia, obciążone ryzykiem wielu schorzeń wynikających z palenia, takich jak nowotwory czy astma. Gdy ktoś z rodziny pali papierosy w domu, stanowi to dodatkową ekspozycję na dym poprzez wymuszone bierne palenie matki.

Fundacja „Promocja Zdrowia” proponuje, aby w tegoroczny „Światowy Dzień Rzucania Palenia” w Polsce, który przypada w czwartek 15 listopada, to właśnie rodziny spodziewające się dziecka uczynić głównym tematem akcji. Dzieci powinny być bezwzględnie chronione przed dymem papierosowym. Apelujemy do wszystkich Polaków, organizacji i instytucji, również do Państwa, o poparcie akcji i zaoferowanie wsparcia w rzucaniu palenia rodzinom, które oczekują dziecka.

Z poważaniem,

prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński

Komunikat ws. listopadowej akcji szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących

W załączeniu udostępniamy komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii, informujący o zaplanowanej w dniach od 9 do 19 listopada br. akcji szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących wraz ze wskazówkami dla mieszkańców terenów objętych ww. akcja profilaktyczną. Działanie o jakim mowa wyżej obejmie obszar całego województwa małopolskiego.

Pliki do pobrania
Download this file (Komunikat.pdf)Komunikat.pdf
Download this file (Wskazowki.pdf)Wskazowki.pdf

Konferencja edukacyjna w zakresie HIV/AIDS, adresowana do lekarzy o specjalizacji innej niż choroby zakaźne

W ślad za Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, przekazujemy Państwu zaproszenie do udziału w konferencji edukacyjnej dotyczącej HIV/AIDS, która odbędzie się w dniach 15-16 listopada w Warszawie. Organizatorami  konferencji są Krajowe Centrum  ds.  AIDS  i  Polskie  Towarzystwo  Naukowe AIDS. W załączeniu udostępniamy szczegółowy program konferencji, kartę zgłoszeniową oraz plakat promujący przedmiotowe przedsięwzięcie. Osobami do kontaktu w powyższej sprawie są Pan Igor Grzesiak - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 3317751 oraz Pani Maryla Rogalewicz - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 3317768.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku