Komunikaty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 22 listopada 2017 r., w sprawie braku przydatności do spożycia wody w budynku zajmowanym przez Dom Dziecka w Jasieniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracowników brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punkcie czerpalnym w miejscowości Jasień, zlokalizowanym w Domu Dziecka w Jasieniu i zasilanym z wodociągu gminnego publicznego Łukanowice-Brzesko, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie Bakterii grupy coli – stan stwierdzony: 8 jtk*/100 ml przy normie wynoszącej 0 jtk/100 ml. Powyższa sytuacja wymusiła konieczność wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania przez mieszkańców Domu Dziecka w Jasieniu z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej - decyzja obowiązująca od dnia 22 listopada 2017 r., jak też podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Brzesku Sp. z o.o. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku nakazał operatorowi wodociągu zapewnienie mieszkańcom wskazanej wyżej placówki opiekuńczo-wychowawczej wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Polecenie o jakim mowa wyżej zostało wykonane przez podmiot zobowiązany.

Unieruchomienie wodociągu w zakresie ograniczającym się wyłącznie do przywołanej wyżej placówki znajduje uzasadnianie w pozytywnych wynikach badania mikrobiologicznego wody, uzyskanych w przebiegu analizy próbek wody pobranej tego samego dnia z przedmiotowego wodociągu, w punktach monitoringowych rozlokowanych w Brzesku. Informacja dotycząca jakości wody w Domy Dziecka w Jasieniu obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

Ograniczenia w dostępności solarium dla małoletnich – za trzy miesiące solaria dostępne wyłącznie dla osób, które ukończyły 18-ty rok życia

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada br., w poz. 2111 opublikowana została ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. W przekrojowym wymiarze przedmiotowy akt prawny określa zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium oraz szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium. Działania organów administracji rządowej i samorządowej, obejmą w szczególności:

1)  upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

2)  minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium;

3)  leczenie osób uzależnionych od solarium;

4)  profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.

Kluczową zamianą jaką wprowadza ustawa będzie zakaz udostępniania solarium małoletnim oraz zakaz reklamy i promocji usług o jakich mowa wyżej. Podmiot  świadczący  usługi  w zakresie  udostępniania  solarium  obowiązany został na podstawie uchwalonych przepisów do informowania klientów o  zakazie  udostępniania  solarium  osobom,  które  nie  ukończyły  osiemnastego  roku  życia oraz o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonywać będą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy w zakresie posiadanych kompetencji określonych w ustawach regulujących ich funkcjonowanie oraz na zasadach wskazanych w tych ustawach.

Pełną treść ustawy znajdą Państwo w załączeniu.

Pliki do pobrania
Download this file (Solarium.pdf)Solarium.pdf

Informacja o znaczącej liczbie zachorowań na legionelozę wśród turystów z Unii Europejskiej, powracających z Palma Nowa w Hiszpanii

W ślad za Narodowym Instytutem  Zdrowia  Publicznego  –  Państwowym  Zakładem  Higieny  (NIZP-PZH),  informujemy o wzroście  liczby  przypadków  legionelozy  wśród  turystów  z  Unii  Europejskiej,  powracających z Palma Nova w Hiszpanii. W związku z powyższa sytuacją Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przygotowało ocenę  ryzyka, odnoszącą się do  obecnego  ogniska  zachorowań  na  legionelozę, z której najistotniejsze informacje, wnioski i rekomendacje przekazujemy poniżej.

W okresie od 11 września do 7 października 2017 r. odnotowano 18 przypadków legionelozy, w tym jeden śmiertelny, dotyczący obywateli pochodzących odpowiednio z: 14 z Wielkiej Brytanii, 2 z Francji, 1 z Danii, 1 z Republiki Czeskiej. Dodatkowo odnotowano 1 przypadek legionelozy z Hiszpanii (pracownik hotelu w Palma Nova). 17 przypadków jest potwierdzonych. Wszystkie przypadki są powiązane z zakwaterowaniem w hotelach w Palma Nova. W związku z obecnym ogniskiem zachorowań zaleca się następujące działania kontrolne:

- informowanie turystów (zwłaszcza tych powyżej 50 r.ż., palących oraz z obniżoną odpornością) o konieczności zgłoszenia się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów choroby układu oddechowego w ciągu dwóch tygodni od powrotu z Palma Nova,

- poinformowanie o ryzyku rozwoju legionelozy u osób przebywających w Palma Nova od 10 października lub później. W razie wystąpienia objawów zapalenia płuc takie osoby powinny zasięgnąć porady lekarskiej,

- przypomnienie lekarzom o możliwości wystąpienia legionelozy u pacjentów, którzy wykazują objawy zapalenia płuc oraz podróżowali do danego obszaru w przeciągu dwóch tygodni przed wystąpieniem objawów,

- wspieranie bieżących dochodzeń: państwa członkowskie powinny zgłaszać wszystkie przypadki legionelozy związanej z podróżą do Palma Nova do systemu ELDSNet.

Z powodu długiego okresu inkubacji oraz braku identyfikacji źródła zakażenia możliwe są kolejne przypadki choroby. Bakterie Legionella natomiast nie przenoszą się z człowieka na człowieka co oznacza, że zagrożenie dla populacji UE jest ograniczone do osób zamieszkujących lub odwiedzających dotknięty obszar.

Legioneloza jest chorobą układu oddechowego, wywoływaną przez bakterie Legionella, które mogą przeżyć w wodzie o bardzo różnej temperaturze (od 20OC – 50OC). Rezerwuarem bakterii są zbiorniki wodne (naturalne i sztuczne), zawierające osad denny lub muł, a także wilgotna ziemia. Bakterie Legionella występują m.in. w sieciach kanalizacyjnych, urządzeniach kąpielowych, prysznicach, myjniach, klimatyzatorach. Najczęstszą drogą zakażenia jest wdychanie skażonego aerozolu. Do zakażenia może dochodzić również m.in. przez zachłyśnięcie się skażoną wodą. Do tej pory nie stwierdzono przenoszenia bakteria Legionella z człowieka na człowieka. Okres inkubacji trwa od 2 do 10 dni. Po tym okresie pojawiają się objawy, tj. bóle mięśni, ból głowy, gorączka i objawy zapalenia płuc (w tym m.in. suchy kaszel, zaburzenia oddychania). Objawom tym mogą towarzyszyć zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty, biegunka, a także zaburzenia świadomości. Poza postacią płucną wyróżnia się również postaci pozapłucne: łagodną i ciężką. W postaci łagodnej (zwanej gorączką Pontiac) dochodzi do nagłego wzrostu temperatury ciała, bólu głowy, mięśni, dreszczy i objawów zakażenia górnych dróg oddechowych. Postaci ciężkiej towarzyszy zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego lub pojawia się sepsa. W większości przypadków legionelozy jest wyleczalna przy użyciu antybiotyków. Do zgonów najczęściej dochodzi u osób starszych i u osób z obniżoną odpornością. Działania profilaktyczne obejmują m.in. regularne czyszczenie zbiorników wodnych i okresowe badanie wody m.in. w sieci wodociągowej i urządzeniach klimatyzacyjnych, leczniczych i sanitarnych.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A)

WZW A - co to jest? Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus), który jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, tj. temperaturę, substancje chemiczne. Ludzie są jedynym rezerwuarem wirusa wywołującego WZW A, który przenoszony jest głównie drogą pokarmową. Do zakażenia może dojść przez:

-        kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nie umyte po wyjściu z toalety ręce),

-        najczęściej poprzez spożycie skażonego pożywienia (np. nie umytych owoców) i skażonej wody.

Więcej informacji o chorobie znajduje się pod adresem: http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/510-wzw-a-co-to-jest..

Komunikat organizacyjny z dnia 20.10.2017 r. ws. czasowej przerwy w przyjmowaniu materiału do badań laboratoryjnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że w związku z dniem wolnym, jakim będzie środa 1 listopada 2017 r., w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w okresie od dnia 30 października br. do 1 listopada 2017 r. wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału. Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 6 listopada 2017 r.

Komunikat organizacyjny z dnia 19.10.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że uwagi na rozpoczęte w dniu 19 października br. prace remontowe w obrębie wewnętrznej drogi dojazdowej oraz parkingu przyległego do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku, wskazane wyżej obiekty zostają czasowo wyłączone z użytkowania dla pojazdów samochodowych. Przywrócenie ruchu pojazdów na drodze dojazdowej do budynku Stacji, jak też przyległego do niej parkingu nastąpi po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, co przewidywane jest na dzień 1.12.2017 r. Informacja o przywróceniu ruchu zostanie upubliczniona w stosownym komunikacie

Przepraszamy wszystkich Zainteresowanych za utrudnienia spowodowane powyższym.

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej akcji szczepienia lisów wolnożyjących przeciw wściekliźnie

W ślad za komunikatem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, iż w okresie od 2 do 12 listopada 2017  r.  zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjącychprzeciw wściekliźnie. Szczegółowe informacje na temat powyższego przedsięwzięcia znajdą Państwo w załączonych dokumentach.

Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym opis kryteriów kompetencyjnych jakie musi spełnić kandydat na wskazane wyżej stanowisko, znajdą Państwo w załączonym dokumencie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) brzeskiej Stacji.

Pliki do pobrania
Download this file (Konkurs.pdf)Konkurs.pdf

Portal „Szczepienia.info” – wszystko o szczepieniach

Uprzejmie informujemy, iż stronie brzeskiej Stacji został zamieszczony baner informacyjny o nazwie „szczepienia.info”, który kieruje wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką szczepień na stronę portalu „Szczepienia.info” (http://szczepienia.pzh.gov.pl), prowadzonego przez  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.  Jak informuje Kierownictwo Instytutu, udostępniona Państwu strona działa w nowej, odświeżonej i uaktualnionej odsłonie. Przekazywane przez portal informacje na temat szczepionek i szczepień mają bezstronny, obiektywny charakter, a gwarancją dla powyższego jest ich przygotowywanie przez ekspertów NIZP-PZH oraz współpracujących lekarzy wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe.

Serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania portalu, który należy do sieci Vaccine Safety Net (VSN) i posiada akredytację Światowej Organizacji Zdrowie (WHO) jako platforma wiedzy na temat szczepień, dedykowana dla rodzicom i osobom zainteresowanym tą tematyką.

Deratyzacja na terenie Gminy Brzesko

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku został zamieszony komunikat Burmistrza Brzeska, zawiadamiający o obowiązkowej akcji deratyzacyjnej (odszczurzaniu), której termin przeprowadzenia ustalono na okres pomiędzy 18 września, a 8 października 2017 roku. Szczegółowe informacje o powyższym znajdują się pod adresem: http://www.brzesko.pl/?p=51464.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku