Komunikaty

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BRZESKU Z DNIA 27 SIERPNIA 2018 R., W SPRAWIE JAKOŚCI WODY W DOMU DZIECKA W JASIENIU, UL. KS. MAZURKIEWICZA 171

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez przedstawicieli operatora sieci wodociągowej w dniu 23 sierpnia br. z punktów czerpalnych rozlokowanych na wodociągu publicznym Łukanowice-Brzesko oraz w punkcie zgodności, umiejscowionym w Domu Dziecka w Jasieniu, ul. Ks. Mazurkiewicza 171, zaopatrywanym w wodę z powyższego wodociągu, odpowiednio:

-   sprawozdanie z badań wody z dnia 27 sierpnia 2018 r., oznaczone nr S344/M/LBW/587/M/RPWIK/2018, wydane przez Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesko Sp. z o.o., na podstawie oceny w wodzie obecności : ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2oC po 72h, bakterii grupy coli oraz Escherichia coli, pobranej w punkcie zgodności – Baza RPWiK w Brzesku w dniu 23.08.2018 r. – nie stwierdzono obecności wskazanych wyżej mikroorganizmów,

-   sprawozdanie z badań wody z dnia 27 sierpnia 2018 r., oznaczone nr S345/M/LBW/588/M/RPWIK/2018, wydane przez Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesko Sp. z o.o., na podstawie oceny w wodzie obecności : ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2oC po 72h, bakterii grupy coli oraz Escherichia coli, pobranej w punkcie zgodności – Urząd Miasta i Gminy w Brzesku w dniu 23.08.2018 r. – nie stwierdzono obecności wskazanych wyżej mikroorganizmów,

-   sprawozdanie z badań wody z dnia 27 sierpnia 2018 r., oznaczone nr S345/M/LBW/588/M/RPWIK/2018, wydane przez Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesko Sp. z o.o., na podstawie oceny w wodzie obecności : ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2oC po 72h, bakterii grupy coli oraz Escherichia coli, pobranej w punkcie zgodności – Domu Dziecka w Jasieniu w dniu 23.08.2018 r. – nie stwierdzono obecności wskazanych wyżej mikroorganizmów,

potwierdzono, że pod względem mikrobiologicznym woda dystrybuowana wodociągiem Łukanowice-Brzesko spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). Potwierdzenie właściwej jakości wody dotyczy w szczególności Domu Dziecka w Jasieniu, w którym wcześniej kwestionowana była jakość wody na podstawie wyników badań ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BRZESKU Z DNIA 24 SIERPNIA 2018 R., W SPRAWIE JAKOŚCI WODY W DOMU DZIECKA W JASIENIU, UL. KS. MAZURKIEWICZA 171

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności, umiejscowionym w Domu Dziecka w Jasieniu ul. Ks. Mazurkiewicza 171, zaopatrywanym z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h – stan stwierdzony: 450  [jtk/1 ml] przy zalecanej liczbie w kranie konsumenta < 200 [jtk/1 ml] określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294). W zakresie pozostałych parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki oraz Clostrididium Parfringens) nie stwierdzono przekroczenia norm jakości wody.  Wyniki badań wody pobranej w innych punktach zgodności pozwoliły wykluczyć skażenie sieci wodociągowej zaopatrującej ww. obiekt. W związku ze stwierdzonym stanem rzeczy, wydano zarządcy obiektu stosowne nakazy, w szczególności zakazano korzystać z zakwestionowanej wody na cele inne niż związane potrzebami sanitarnymi (spłukiwanie toalet), a operatora wodociągu zobowiązano do podjęcia koniecznych działań naprawczych.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że jakość wody dystrybuowanej wodociągiem publicznym Łukanowice-Brzesko spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a jej zakwestionowana jakość dotyczy wyłącznie wewnętrznej instalacji wodociągowej we wskazanym wyżej obiekcie.

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie obowiązku zgłaszania wystąpienia zatrucia środkami zastępczymi lub nową substancją psychoaktywną

W ślad za dyspozycją Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, istotnie zmieniające uwarunkowania prawne w zakresie działań służących ograniczaniu zagrożeń, jakie powodują środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 6 sierpnia 2018 r., pod pozycją 1490 i wchodzi w życie w dniu 21 sierpnia 2018r.

Z uwagi na powyższe istotnym staje się zabezpieczenie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzesku aspektów organizacyjnych, bezpośrednio związanych z realizacją przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badania pośmiertne obowiązku zgłaszania wystąpienia zatrucia środkami zastępczymi lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenie wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

Zgodnie z art. 30a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w brzmieniu nadanym przedmiotową nowelizacją, zgłoszenie o jakim mowa wyżej dokonuje się w postaci elektronicznej niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od wystąpienia lub podejrzenia zatrucia. Zgłoszenie do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powinno zostać dokonane przy użyciu standardowego formularza elektronicznego, którego zakres informacji jest zgodny z art. 31a ust. 4 ustawy i którego wzór – opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, udostępniamy poniżej. Po otrzymaniu zgłoszenia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub podmiotu przeprowadzającego badanie pośmiertne, państwowy powiatowy inspektor sanitarny udostępnia niezwłocznie zgłoszenie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Główny Inspektor Sanitarny dokonuje weryfikacji udostępnionych zgłoszeń.

Krótki termin wejścia w życie omawianych zapisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymusza podjęcie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzwyczajnych działań tj. poinformowanie podmioty lecznicze oraz podmioty przeprowadzające badania pośmiertne, działające na obszarze każdego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o obowiązku wynikającym z art. 30a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Działając w związku z powyższym, niniejszym komunikatem przekazujemy Państwu rzeczone informacje.

Pliki do pobrania
Download this file (Formularz.xls)Formularz.xls

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

W ślad za Głównym Inspektorem Sanitarnym w Warszawie, udostępniamy poniżej komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych  Dopuszczalnych  Stężeń i  Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Opowiednio są to:

- KOMUNIKAT I: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z  dnia 12 grudnia  2017 r.  zmieniająca  dyrektywę  2004/37/WE w  sprawie  ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 345 z 27.12.2017, s. 87);

-  KOMUNIKAT  II:  Parlament  Europejski  i  Komisja  Europejska  pracują  nad  kolejnymi zmianami  dyrektywy  2004/37/WE w  sprawie  ochrony  pracowników  przed  zagrożeniem dotyczącym  narażenia  na  działanie  czynników  rakotwórczych  lub  mutagenów  podczas pracy;

-  KOMUNIKAT III: Ukazała się dyrektywa Komisji 2017/164/UE z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą  98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 200/39/WE i 2009/161/UE;

- KOMUNIKAT IV: Komisja Europejska pracuje nad kolejną dyrektywą ustanawiająca piąty wykaz  wskaźnikowych  dopuszczalnych wartości  narażenia  zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE.

Treść wszystkich komunikatów znajdą Państwo w załączonym pliku.

Światowy Dzień Wirusowych Zapaleń Wątroby – obchody kolejnej rocznicy, przypadające na dzień 28 lipca

28 lipca przypada Światowy Dzień Wirusowych Zapaleń Wątroby. Święto obchodzone jest corocznie w dniu urodzin prof. Barucha Samuela Blumberga, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz opracowanie szczepionki przeciw niemu. Według Światowej Organizacji Zdrowia WZW jest jednym z największych zagrożeń w obszarze zdrowia publicznego. Na świecie żyje ponad 500 mln osób z wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C. Metody zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby zależą od typu wirusa. W przypadku HBV i HCV, zakażenie następuje przez kontakt z krwią osoby chorej. Profilaktyka WZW polega zatem w tym przypadku na unikaniu bezpośredniego kontaktu błon śluzowych i ran z krwią oraz z rzeczami, które mogły mieć z nią styczność. Aby uniknąć wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, należy stosować się do poniższych zasad:

-  wybieraj zaufane przychodnie, salony fryzjerskie i kosmetyczne- wszystkie przyrządy, z których korzystają usługodawcy muszą być odpowiednio zdezynfekowane;

- unikaj przygodnych kontaktów seksualnych i pamiętaj o korzystaniu z prezerwatyw;

- jeśli decydujesz się na tatuaż, wybierz zaufany salon;

- nie użyczaj nikomu własnych przedmiotów osobistych, które mogły mieć kontakt z krwią, np. ze szczoteczki do zębów czy z maszynki do golenia;

- zaszczep się przeciwko WZW typu B.

W dalszym ciągu nie istnieje szczepionka przeciwko WZW typu C, natomiast istnieje skuteczna terapia. Wirusowe zapalenia wątroby typu A i E należą do chorób przenoszonych drogą pokarmową, tzw. drogą fekalno-oralną. Na WZW typu A, zwane również chorobą brudnych rąk, muszą zwrócić szczególną uwagę osoby podróżujące do krajów, w których warunki sanitarne są na niskim poziomie, ponieważ to właśnie wtedy są szczególnie narażone na zachorowanie. Nie oznacza to jednak, że osoby pozostające w kraju mogą czuć się bezpiecznie W ubiegłym roku w Polsce odnotowano o 80% więcej zachorowań niż w roku 2016! Z tego względu eksperci Światowej Organizacji Zdrowia i ECDC radzą zaszczepić się przeciw WZW A. W Polsce szczepionka nie jest refundowana, kosztuje ok. 200 zł. W profilaktyce HAV i HEV, nie należy zapominać o wymienionych wskazówkach:

- zawsze dokładnie myj owoce i warzywa;

- unikaj niewłaściwie przechowywanej żywności;

- nie spożywaj posiłków przygotowanych przez osoby zakażone wirusem;

- pamiętaj, że źródłem ryzyka, może być również woda (np. na basenie);

- zaszczep się przeciwko WZW typu A, szczególnie jeśli wyjeżdżasz do Afryki lub Azji Południowo-Wschodniej.

W Polsce w dalszym ciągu mamy do czynienia z zatrważającą sytuacją. Wirusem typu B zarażonych jest ponad pół miliona osób, wirusem typu C ok. 700 tysięcy. Około 90% zakażonych wirusem typu C nie wie, że jest jego nosicielem i stanowi zagrożenie dla innych. Test na obecność przeciwciał anty-HCV wykonywany jest w większości laboratoriów i kosztuje ok.30 zł. Można też, po uzyskaniu skierowania od lekarza pierwszego kontaktu wykonać go w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarze zalecają zrobienie takiego testu każdemu kto choć raz był u kosmetyczki, fryzjera, stomatologa lub poddał się inwazyjnym badaniom diagnostycznym. Praktycznie więc do grupy ryzyka należy każdy z nas.

Komunikat organizacyjny w sprawie zawieszenia przyjęć materiałów do badań laboratoryjnych w dniu 13 i 14 sierpnia 2018 r.

W związku z dniem wolnym przypadającym na 15 sierpnia 2018 r.,  uprzejmie informujemy, że w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział  Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniach 13 i 14 sierpnia 2018 r. Wznowienie przyjmowania próbek zgodnie z ustalonym harmonogramem nastąpi z dniem 20 sierpnia 2018 r.

Legioneloza – Wytyczne dla podróżnych przygotowane przez Państwowy Zakład Higieny-Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

W związku z trwającym sezonem wakacyjnym, któremu towarzyszy wzmożone przemieszczanie się  podróżnych, Państwowy Zakład Higieny - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie, przygotował dla podróżnych zbiór praktycznych informacji i zaleceń, do których stosowanie się jest sposobem na zminimalizowanie ryzyka zakażenia, a w następstwie zachorowania na legionelozę. Wspomniane wyżej wytyczne udostępniamy w załączonym pliku, zachęcając do zapoznania się z ich treścią szczególnie osoby, do których są adresowane.

Pliki do pobrania
Download this file (Legioneloza - PZH-NIZP.pdf)Legioneloza - PZH-NIZP.pdf

Obowiązek informacyjny jaki spoczywa na podmiotach udostepniających solarium

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku przypomina właścicielom podmiotów świadczących usługi w zakresie  udostępniania solarium o obowiązku umieszczenia w miejscu widocznym dla osoby zamierzającej skorzystać z solarium oraz na wysokości umożliwiającej ich swobodne odczytanie, informacji wskazanej w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz.U. z 2017 r. poz. 2111). Wzór informacji, o której mowa w przywołanej wyżej ustawie oraz treść informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium, określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz.U. z 2018 r. poz. 275). Oba akty prawne udostępniamy poniżej.

Pliki do pobrania
Download this file (Rozporzadzenie.pdf)Rozporzadzenie.pdf
Download this file (Ustawa.pdf)Ustawa.pdf

Ocena jakości wody w studniach publicznych, zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko

W załączonym dokumencie udostępniamy aktualną ocenę jakości wody, pochodzącej ze studni publicznych, usytuowanych na terenie miasta Brzesko. Ocena o jakiej mowa wyżej została dokonana w odniesieniu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.).

Pliki do pobrania
Download this file (Studnie (2019).pdf)Studnie (2019).pdf

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Sekretariat:
tel. (+48 14) 66-30-743
fax (+48 14) 68-63-310
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku